Информация за преписката

Възложител: Община Сандански
Номер: 00572-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://192.168.10.1/proc/ZopView.aspx?DosieID=220
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на настоящата обществена поръчка е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци, находящо се в УПИ I, кв. 75 по плана на с. Катунци, общ. Сандански /имот с идентификатор 36693.501.416 с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги Обособена позиция 2: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, находящо се в УПИ XVII, кв.36 по плана на с.Плоски, общ.Сандански / имот с идентификатор 56839.501.198 с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги. Предметът и по двете обособени позиции включва дейности по мерки за енергийна ефективност, дейности свързани с ремонт на покривните конструкции и дейности за оборудване на енергийно ефективно осветление и енергийно ефективни климатични системи;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982826   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   982833   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   992270   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.08.2020 г.  25.08.2020 г. 
4   992712   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.08.2020 г.  31.08.2020 г.