Информация за преписката

Възложител: Община Брацигово
Номер: 00765-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/op.php
Процедура: Публично състезание
Описание: При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се извърши: строителство и останалите, предвидени в инвестиционния проект дейности, свързани със закриване и рекултивация на общ. депо за неопасни отпадъци на територията на Общ. Брацигово. Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична последователност: Подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена; Преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло чрез уплътнение чрез валиране на пластове; Оформяне на окончателния контур на отпадъците; Изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца; Изкопаване и полагане на газовите кладенци; Полагане на покривните слоеве; Изпълнение на биологичната рекултивация; Изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей; Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982657   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982664   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   987197   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2020 г.  10.07.2020 г.