Деловодна информация
00765
15-01-24 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00765-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Брацигово 000351565
ул.Атанас Кабов 6а
Брацигово BG423 4579 България
Гергана Велева +359 897435846
op@bratsigovo.bg +359 35522101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bratsigovo.bg/op.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на общ. Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", м. Клисурата,
45112350      
Строителство

При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се извърши: строителство и останалите, предвидени в инвестиционния проект дейности, свързани със закриване и рекултивация на общ. депо за неопасни отпадъци на територията на Общ. Брацигово.
Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична последователност: Подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена; Преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло чрез уплътнение чрез валиране на пластове; Оформяне на окончателния контур на отпадъците; Изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца; Изкопаване и полагане на газовите кладенци; Полагане на покривните слоеве; Изпълнение на биологичната рекултивация; Изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей; Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
884570.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изпълнение на СМР на етап Техническа рекултивация 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик

При изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да се извърши строителство, свързано със закриване и рекултивация на общ. депо за неопасни отпадъци на територията на Общ. Брацигово.
За изпълнение на техническата рекултивация щр бъдат извършени следните технологични операции: Подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена; Преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло чрез уплътнение чрез валиране на пластове; Оформяне на окончателния контур на отпадъците; Изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца; Изкопаване и полагане на газовите кладенци; Полагане на покривните слоеве; Изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей; Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Срок за изпълнение на СМР    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
846284.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
420

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

II.2) Описание 1

Изпълнение на дейности по Биологична рекултивация 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", м. Клисурата, в землището на гр. Брацигово, обл. Пазарджик

Проектът за биологична рекултивация на депото за ТБО - Брацигово е разработен на базата на проектирана техническа рекултивация на тялото на депото с площ 14 759 м2.
С цел осигуряване на оптимални условия за развитието на тревната растителност, проектът за биологична рекултивация предвижда по възможност и допълнително обогатяване на хранителния състав на доставените земни маси с внасяне на изкуствени торове или угнил оборски тор.
С оглед на не особено голямата дебелина на почвения слой, ще се използват основно тревни видове с повърхностна коренова система, които няма да създават проблеми за повърхностната изолационна система на депото.
Основно се предлагат следните биологични рекултивационни мерки : обработка и подготовка на терена за затревяване; същинско затревяване; поливане на новосъздадената тревна растителна повърхност; поддръжка на тревната растителността в следващите пет години.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38285.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Само за Обособена позиция 1:
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за изпълнение на строежи четвърта група, втора или по-висока категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице съответствието с изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството, при спазване разпоредбите на чл.3, ал.3 и ал.4 от ЗКС. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, на които е възложено да изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Само за Обособена позиция 1:
Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл.171, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обекта, предмет на поръчката е строеж втора категория.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171. ал.1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл.171, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обекта, предмет на поръчката е строеж втора категория.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171. ал.1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция 1: 1.През последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една стр. дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „стр. дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбират стр. работи по изграждане и/или реконструкция и/или рекултивация на депа за отпадъци и/или клетка(и) от депа за неопасни и/или опасни отпадъци. Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем, който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата обществена поръчка. При скл. на д-р за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на общ. поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат ст-та, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2.Всеки участник трябва да прилага минимум следните системи с обхват, включващ изпълнение на СМР:Внедрена СУК, съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентен (или съпоставима с тях за чуждестранни участници);Внедрена СУОС, съгласно EN ISO 14001:2015 или еквивалентен (или съпоставима с тях за чуждестранни участници).Сертификатите следва да отговарят на изискванията на чл. 64,ал.5 от ЗОП. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от др. нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от ЗНАООС. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на к-вото или за опазване на ок. среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, при условие че участникът е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, валиден сертификат или еквивалентен, е относим за онези членове на обединението, които ще изпълняват съответните дейности (стр-во) от предмета на поръчката и в съответствие с разпределението на отговорностите в документа за създаване на обединение. 3.Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ръководен екип – инж.-технически състав, с определена проф. компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на стр-вото, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните експерти:Ръководител обект, Технически р-л, Отговорник/специалист по контрола на качеството, Координатор/дл. лице по безопасност и здраве.Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от инж.-техническия състав квалифицирани лица, като един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип.В хода на процедурата или преди сключване на д-ра за възлагане изпълнението на общ. поръчка, за доказване съответствие с поставеното мин. изискване се представя док. по чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП инф., а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.
Продължава в Раздел VI.3


За ОП 1: 1.През последните 5г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една стр. дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „стр. дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбират стр. работи по изграждане и/или реконструкция и/или рекултивация на депа за отпадъци и/или клетка(и) от депа за неопасни и/или опасни отпадъци. Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем. 2.Всеки участник трябва да прилага минимум следните системи с обхват, включващ изпълнение на СМР:Внедрена СУК, съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентен (или съпоставима с тях за чуждестранни участници);Внедрена СУОС, съгласно EN ISO 14001:2015 или еквивалентен (или съпоставима с тях за чуждестранни участници). 3.Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ръководен екип – инж.-технически състав, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на стр-вото, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните експерти:Ръководител обект:а) има образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, в област „Технически науки“, проф. направление „Архитектура, стр-во и геодезия“ или еквивалент (вкл. и за чужд. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);б) придобил е мин. 5г. проф. опит по признатата му специалност;в) има опит като р-л на екип или р-л на обект за изграждане/ново стр-во и/или преустройство и/или осн. ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на мин. 1 инфр. обект от втора или по-висока категория; Техн. ръководител:а) има придобита проф. квалиф., отг. на изискванията на чл.163а,ал.2 от ЗУТ, или еквивал. (вкл. и за чужд. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);б) придобил е мин. 3г. проф. опит по признатата му спец.;в) има опит като техн. р-л при изгр./ново стр-во и/или преустр. и/или осн. ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на мин. 1 инфрастр. обект от втора или по-висока категория съгласно чл.137,ал.1 от ЗУТ; Отг./спец. по контр. на качеството:а) има мин. 1г. опит в контрол на качеството при изпълнение на СМР на стр. обекти;б) притежава валиден към датата на подаване на офертата док. за преминат курс за осъщ. контрол в/у качеството на изпълнение на стр-вото и за съотв. на влаганите в строежите продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалент (важимо и за чужд. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); Координатор/дл. лице по БЗ:а) има мин. 1г. опит в областта на БЗ при изп. на СМР.б) притежава валиден към датата на подаване на офертата док. за преминат курс на обучение за Координатор по БЗ в стр-вото или еквивалент (важимо и за чужд. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност).Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на експертите от инж.-техническия състав квалифицирани лица, като един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип.
За ОП 2: През последните 3г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбират дейности по облагородяване на терени и/или затревяване и/или залесяване и/или поддръжка на тревни площи или зелени системи. Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем. 2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с Експерт по част „Биол. рекултивация“, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката: а) има образователно-квалиф. степен „бакалавър” или „магистър”, с придобита спец. „Ландшафтна архитектура“, „Растениевъдство“, или еквивалентна (вкл. и за чужд. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност);б) придобил е минимум 3г. проф. опит по признатата му специалност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за авансово предоставените средства е в размер на сумата, предвидена за авансово плащане по договора. Гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено заяви пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение и на гаранция за авансово предоставени средства, се уреждат в договора за обществена поръчка.
Продължава в Раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Младежки дом, гр.Брацигово, ул.Христо Смирненски № 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.2.2 - По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Участникът предоставя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства с попълване на ЕЕДОП. Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, не могат да участват пряко и/или косвено в настоящата обществена поръчка, освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Основание за отстраняване на участник е и наличие на обстоятелство по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Продължение от Раздел III.1.3
За Обособена позиция 2: През последните 3г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбират дейности по облагородяване на терени и/или затревяване и/или залесяване и/или поддръжка на тревни площи или зелени системи. Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем, който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата общ. поръчка. При сключване на д-р за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с предст. на Списък на изпълнените услуги, което е идентично или сходно с предмета на общ. поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостов. за добро изпълнение, които съдържат ст-та, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ръководен екип - Експерт по част „Биологична рекултивация“ с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.Вв хода на процедурата или преди сключване на д-ра за възлагане изпълнението на общ. поръчка, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване се представя документа по чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 дневен срок съгласно чл.197,ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва