Информация за преписката

Възложител: Община Асеновград
Номер: 00022-2020-0017
Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхвата на настоящата обществена поръчката е предвидено изпълнението на строително-монтажни работи за благоустрояване и обновяване на централна зона и площад „Акад. Николай Хайтов” в гр. Асеновград. Обектът е част от ИПГВР на гр. Асеновград и попада в Зона на въздействие на публични функции с висока обществена значимост. Проектът предлага и решение за укрепване на конструкцията на II-ро площадно ниво на площада. Подробна информация за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се съдържат в Техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982812   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982816   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   993218   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.09.2020 г.  03.09.2020 г.