Деловодна информация
00022
10.00.254 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00022-2020-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Мая Василева +359 33120280
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

http://www.asenovgrad.bg/

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200610SahM2116149
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап”
45000000      
Строителство

В обхвата на настоящата обществена поръчката е предвидено изпълнението на строително-монтажни работи за благоустрояване и обновяване на централна зона и площад „Акад. Николай Хайтов” в гр. Асеновград. Обектът е част от ИПГВР на гр. Асеновград и попада в Зона на въздействие на публични функции с висока обществена значимост. Проектът предлага и решение за укрепване на конструкцията на II-ро площадно ниво на площада.
Подробна информация за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се съдържат в Техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3409563.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Асеновград

В обхвата на настоящата обществена поръчката е предвидено изпълнението на строително-монтажни работи за благоустрояване и обновяване на централна зона и площад „Акад. Николай Хайтов” в гр. Асеновград. Обектът е част от ИПГВР на гр. Асеновград и попада в Зона на въздействие на публични функции с висока обществена значимост. Проектът предлага и решение за укрепване на конструкцията на II-ро площадно ниво на площада.
Подробна информация за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се съдържат в Техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3409563.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
550

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0006-C01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Обстоятелството се удостоверява при подаване на оферта с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя" съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, трета категория строежи) или еквивалентна. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

1. За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП,, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност " по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е четврърта група, четвърта категория строежи.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора - и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисква се участник в процедурата, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. За строителство сходно с предмета на поръчката се приема строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на площи за обществено ползване и/или площади и площадни пространства.
2. Участникът следва да разполага минимум със следния ръководен персонал с определена професионална компетентност, както следва:
• Ръководител на обекта, който да отговаря на следните минимални изсквания:
- висше образование с квалификация "строителен инженер" или еквивалентно;
- професионален опит: най-малко 3 години стаж по специалността
-специфичен опит: да е заемало длъжност като Ръководител проект при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
*Под изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира: строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на площи за обществено ползване и/или площади и площадни пространства.
• Технически ръководител: лице отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. Стаж по специалността - минимум 3 години;
• Експерт „Координатор по безопасност и здраве” - да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
• Експерт „Контрол по качеството” – да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две позиции.
3. Участникът следва да да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство и Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ЕN ISO 14001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.


1. За удостоверяване на изискването за изпълнение на строителство идентично или сходно с предмета на поръчката: участниците при подаване на офертата, попълват данни в еЕЕДОП раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор". Подава се от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. За удостоверяване на изискването за ръководн персонал, при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: имена и позиция; Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Специфичен опит/Общ професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, при условие, че същите не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до тях се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
Под „еквивалентно образование" или „еквивалентна специалност" следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
3. За удостоверяване на изискването за разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство и Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ЕN ISO 14001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
Доказване на посочените изисквания- За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:- заверено копие на сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно документацията и проекта на договор, в съответствие с приложимото законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "Академик Николай Хайтов"№9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителти, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка.
Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Асеновград, а банковата гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни по-дълъг от общия срок на действие на Договора. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Когато участникът, определен за изпълнител, избере да предостави гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез обезпечаване отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- да е сключена със застраховател, отговарящ на Кодекса за застраховането ;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на община Асеновград;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни по-дълъг от общия срок на действие на Договора.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът за когото са налице някои от посочените обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на ояблението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва