Информация за преписката

Възложител: Община Дулово
Номер: 00043-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/dulovo-145/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и четвъртокласна пътна мрежа на цялата територията на Община Дулово. Конкретните участъци от уличната мрежа и/или четвъртокласна пътна мрежа както и конкретните дейности по извършване на СРР ще бъдат задавани от Възложителя при възникнала необходимост и съгласно индикативния списък на Строително - ремонтни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982778   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982779   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1029277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.02.2022 г.  01.02.2022 г.