Деловодна информация
00043
РД-04-363 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00043-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дулово 000565416
ул. Васил Левски 18
Дулово BG325 7650 България
д-р Юксел Ахмед +359 86423000
dulovokmet@abv.bg +359 86423020

Интернет адрес/и

www.dulovo.bg

http://sop.bg/dulovo-145/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/dulovo-145/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и четвъртокласна пътна мрежа на цялата територията на Община Дулово. Конкретните участъци от уличната мрежа и/или четвъртокласна пътна мрежа както и конкретните дейности по извършване на СРР ще бъдат задавани от Възложителя при възникнала необходимост и съгласно индикативния списък на Строително - ремонтни работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6650000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Дулово

Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и четвъртокласна пътна мрежа на цялата територията на Община Дулово. Конкретните участъци от уличната мрежа и/или четвъртокласна пътна мрежа както и конкретните дейности по извършване на СРР ще бъдат задавани от Възложителя при възникнала необходимост и съгласно индикативния списък на Строително - ремонтни работи.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6650000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си. Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП, с данни за реализирания минимален общ оборот.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3. справка за общия оборот за последните три приключили финансови години. Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поискания от възложителя документ, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител”. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
При участие на обединения, които не са юридически, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СРР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват СРР.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".


1 За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти не по-малък от 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
2.Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител”. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в е-ЕЕДОП , попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид;
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в е-ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В, „Технически и професионални способности“ в Част ІV „ Критерии за подбор“ ЕЕДОП. – поле Инструменти, съоръжения или техническо оборудване.
Доказване:
Участникът попълва поле За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството, раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП .


1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени най-малко 2 (две) дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, възложителят ще счита дейности, свързани дейности, свързани с рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улична и/или пътна мрежа.
2.Участникът следва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за изпълнение на обществената поръчка , както следва :- Пътна фреза с ширина 1000 мм – 1бр - Пътна фреза с ширина 500 мм – 1бр. - Автогундратор - 2 брой
- Асфалтополагаща машина – 2 бр - Валяк вибрационен за асфалтови работи – 2 бр - Валяк двубандажен вибрационен до 2.5 т. – 2 бр. - Пневматичен колесен валяк - 1 бр - Валяк за земни работи – 2 бр - Челен товарач – 2 бр - Колесен багер / комбиниран / - мин.0.5 куб м -2 бр - Автомобил - самосвал - 4 бр - Автомобил – бордови – 1 бр. - Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности - 2 бр - Моторна виброплоча – 2 бр - Моторна духалка - 2 бр - Моторен / или пневматичен / къртач - 2 бр
- Ел. Агрегат – 2 бр
3. Участникът следва да разполага със персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:а/ Ръководител екип - 1 / един / брой Професионална област /квалификация /:строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивлентна.Минимум 5/пет/ години опит при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.б/ Технически ръководител – 2 / два / броя :Професионална област /квалификация /:строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна.Минимум 3 /три/ години опит при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
в/ Отговорник по контрола на качеството – 1 / един / брой :Професионална област: / квалификация /: с висше образование и завършено обучение по системи за управление на качеството и да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Минимум 1 /една / година на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
г/ Координатор по безопасност и здраве / КБЗ/ - 1 / един / брой :Професионална област /квалификация/:строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или еквивалентна квалификация, със завършено обучение за координатор по безопасност и здраве , притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Минимум 1 /една/ година на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
4. Всеки участник следва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
5.УУчастникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпъл. на договора е в размер на 3 % от стойн. на договора без ДДС. Гаранциите може да се представят под формата:-на банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); -на парична сума, преведена по сметка на Община Дулово, посоч.в докум.;-на застраховка, която обезпеч.изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Уч. сам избира формата на гаранциите. Когато уч. избере гар. за изп. на дог. да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Дулово и със срок на валидност 60 дни по–дълъг от срока на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Дулово, ул. Васил Левски №18, административна сграда на Община Дулово

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.За участниците в процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП.
2. Определената от възложителя прогнозна стойност представлява макскимална цена за изпълнение на поръчката.Участник, който е предложил цена, която надвишава определената от възложителя прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
3. Разплащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекта на договор.
ІІ. Информ.за задълж., свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Относно задълж., свързани с данъци и осигуровки: http://www.nap.bg/,Относно задълж., опазване на околната среда:http://www3.moew.government.bg/Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196,ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подаде в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва