Информация за преписката

Възложител: Община Айтос
Номер: 00195-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на поръчката се предвиждат следните видове строителни и монтажни работи: В посочените участъци на ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” на гр. Айтос съществуващото улично осветление е изпълнено като въздушна мрежа, на стоманобетонови стълбове с осветители с натриева лампа. При реконструкцията на района ще се премахнат стълбовете и въздушната мрежа и следва да се проектира и изгради ново улично осветление. Подобряването на съществуващото улично осветление ще се осъществява чрез допълнително монтиране на ел. мрежа /с подземно окабеляване/ и монтирането на LED улични осветителни тела. Изграждането но нова мрежа за улично осветление ще става с монтаж на нови стълбове за улично осветление, като ел. захранването и т.н. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация и Количествената сметка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982528   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982533   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   1008714   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.03.2021 г.  04.03.2021 г.