Деловодна информация
00195
12-00-178 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00195-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Айтос 000056764
ул.Цар Освободител № 3
Айтос BG341 8500 България
Кина Димова - гл.експерт ПНООП +359 55823450
op_aytos@abv.bg +359 55822133

Интернет адрес/и

www.aytos.bg

http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос”
45000000      
Строителство

В предмета на поръчката се предвиждат следните видове строителни и монтажни работи:
В посочените участъци на ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” на гр. Айтос съществуващото улично осветление е изпълнено като въздушна мрежа, на стоманобетонови стълбове с осветители с натриева лампа. При реконструкцията на района ще се премахнат стълбовете и въздушната мрежа и следва да се проектира и изгради ново улично осветление.
Подобряването на съществуващото улично осветление ще се осъществява чрез допълнително монтиране на ел. мрежа /с подземно окабеляване/ и монтирането на LED улични осветителни тела. Изграждането но нова мрежа за улично осветление ще става с монтаж на нови стълбове за улично осветление, като ел. захранването и т.н. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация и Количествената сметка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

в град Айтос, ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов”

В предмета на поръчката се предвиждат следните видове строителни и монтажни работи:
- В посочените участъци на ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” на гр. Айтос съществуващото улично осветление е изпълнено като въздушна мрежа, на стоманобетонови стълбове с осветители с натриева лампа. При реконструкцията на района ще се премахнат стълбовете и въздушната мрежа и следва да се проектира и изгради ново улично осветление.
Подобряването на съществуващото улично осветление ще се осъществява чрез допълнително монтиране на ел. мрежа /с подземно окабеляване/ и монтирането на LED улични осветителни тела. Изграждането но нова мрежа за улично осветление ще става с монтаж на нови стълбове за улично осветление, като ел. захранването ще се осъществява от съществуващата мрежа без да се откриват нови партиди за външно ел. захранване и т.н. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 - Техническа спецификация и Количествената сметка, които са неразделна част от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение (СИ)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
140000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от Трета група – строежи от енергийната инфраструктура не по-ниска от четвърта категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето което ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение и валиден талон и валиден талон за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице – удостоверение от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти четвърта категория - 100 000,00 лв.
Документи, с който се доказва изпълнението на тези изисквания:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
2. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност:
Ключови експерти необходими за изпълнението на строителството:
Ръководител обект: висше образование, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” или еквивалентна, да е бил ръководител на поне два обекта с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката;
Технически ръководител на обекта – да има образователно квалификационна степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да имат опит като технически ръководители (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката;
Експерт „Контрол по качеството“ - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.
Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит като експерт „БЗС“ на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.
Експерт по опазване на околна среда - да има опит като Експерт по опазване на околна среда на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.
*Под „обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката“ да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране на системи за улично осветление.
Минимален изпълнителски състав:
Електромонтьор – IV квалификационна група по електробезопасност – минимум 2 бр.
Електромонтьор – III квалификационна група по електробезопасност – минимум 2 бр.
3. Участникът да разполага минимум с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:- Автовишка с работна височина над 9 метра – 2 броя; -Лекотоварен автомобил – 2 броя
-Мини багер – 1 брой


1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. * За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране на системи за улично осветление. Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.2. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност:Ръководител обект: висше образование, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” или еквивалентна, да е бил ръководител на поне два обекта с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката;Технически ръководител на обекта – да има образователно квалификационна степен съгласно чл. 163 а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да имат опит като технически ръководители (по смисъла на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ) на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката;Експерт „Контрол по качеството“ - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.
Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит като експерт „БЗС“ на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.Експерт по опазване на околна среда - да има опит като Експерт по опазване на околна среда на обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката.*Под „обект с предмет и обем, идентичен или сходен, с този на поръчката“ да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или модернизиране на системи за улично осветление. Минимален изпълнителски състав: Електромонтьор – IV квалификационна група по електробезопасност – минимум 2 бр. и Електромонтьор – III квалификационна група по електробезопасност – минимум 2 бр.лектробезопасност – минимум 2 бр.; Да разполага с Автовишка с работна височина над 9 метра – 2 броя; Лекотоварен автомобил – 2 броя и Мини багер – 2 брой.
Забележки:
*Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документите, които доказват професионална компетентност на лицата.
Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Схема на плащане:
1. Авансово плащане:20 % (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на Договора без ДДС, след представяне на оригинална фактура и оригинал на гаранция покриваща 100 % авансовото плащане и данъчна фактура. Междинни плащания до достигане на 90% от стойността и Окончателното плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, въз основа на документите посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

в Заседателна зала на община Айтос на адрес : гр.Айтос, ул."Цар Освободител" № 3

Заседанието на комисията е публично и по време на заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 3% (три на сто) от стойността му. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размер на 100 % от тези средства и се освобождава съгласно условията на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Когато определеният изпълнител избере да внесе гаранцията за изпълнение като парична сума по банков път това следва да стане по посочена от Възложителя банкова сметка.Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Айтос, и че е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора.
Възложителят отстранява участник за който са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява участник в процедурата когато е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изп. друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката и/или който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 3. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва