Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 7 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982401   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
2   982411   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.06.2020 г.  11.06.2020 г. 
3   992411   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.08.2020 г.  26.08.2020 г. 
4   995828   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.10.2020 г.  02.10.2020 г. 
5   1021677   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
6   1021678   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
7   1021679   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
8   1021680   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2021 г.  07.10.2021 г. 
9   1021681   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2021 г.  07.10.2021 г.