Деловодна информация
00826
Д-805 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00826-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
33140000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 7 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
31085.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Превързочни материали 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.1.Бинт марлен 10 м/10 см; Нестерилен, изработен от 100% памук; мярка - брой, прог. кол. -1000; 1.2.Бинт марлен 5 м/5 см;Нестерилен, изработен от 100% памук; мярка - брой; прог. кол. -200; 1.3.Марля 1м/1м;Нестерилна, изработена от 100% памук в индивидуална опаковка; мярка - опаковка ; прог. кол. -20; 1.4. Марлени компреси 5/5 см Х 100 бр. в опаковка;Нестерилни, изработени от 100% памук, 8 диплени; мярка - опаковка; прог. кол. - 700; 1.5.Марлени компреси 7,5/7,5 см Х 100 бр. в опаковка;Нестерилни, изработени от 100% памук 8 диплени; мярка - опаковка, прог. кол. -700; 1.6.Марлени компреси 10/10 см Х 100 бр. в опаковка;Нестерилни, изработени от 100% памук 8 диплени; мярка - опаковка; прог. кол. -1500; 1.7.Марлени компреси 5/5 см Х 100 бр. в опаковка;Стерилни, в индивидуални опаковки от хигроскопична марля; изработени от 100% памук 8 диплени, мярка опаковка; прог. кол. -50; 1.8. Марлени компреси 7,5/7,5 см Х 100 бр. в опаковка;Стерилни, в индивидуални опаковки от хигроскопична марля; изработени от 100% памук 8 диплени, мярка - опаковка; прог. кол.-50; 1.9.Марлени компреси 10/10 см Х 100 бр. в опаковка;Стерилни, в индивидуални опаковки от хигроскопична марля; изработени от 100% памук, 8 диплени; мярка - опаковка; прог. кол. -50; 1.10.Компрес тип Микулич;Нестерилен, изработен от 100% памук 8 дипли; мярка - брой; прог. кол. -700; 1.11. Лигнин; разфасофки по 1 кg.; мярка опаковка кг.; прог. кол. -100 ; 1.12.Памук;разфасофки по 80 г, естествен; мярка - брой, прог. кол. -2000; 1.13.Специализирана превръзка за рани 10/10/ см.;Трислойна полиуретанова, хидроклетъчна и силно абсорбираща превръзка , осигуряваща абсорбционния процес: тънък полиуретанов слой, непроницаем за течности и бактерии, но пропусклив за изпарения. Порест, дунапренов.; мярка - брой, прогнозно количество -100; 1.14.Специализирана превръзка за рани 7/5 см.;Стерилна, със самозалепващ кант, хипоалергична, водо и бактериално непропусклива, незалепваща към раната марлена подложка, в индивидуални опаковки; мярка - брой; прог. кол. -100.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12916.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Чаршаф 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

2.1.Чаршаф , стерилен 150 / 240 см, мярка - брой -Стерилен, в индивидуални опаковки с прорез и самозалепващ се кант; прог. кол.- 50; 2.2.Чаршаф, нестерилен 150/240 см , мярка - брой -Нестерилен в индивидуални опаковки, със замозалепващ се кант; прог. кол. -20; 2.3. Стерилен чаршаф 70/90 cm; мярка -брой -Стерилен в индивидуални опаковки- с прорез по средата и самозалепващ кант около прореза; прог. кол. -100; 2.4.Стерилен чаршаф 70/90; мярка - Брой -Стерилен в индивидуални опаковки - без прорез със самозалепващ се кант; прог. кол. -50
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
316.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Консумативи за ПВК и други 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

3.1.Трипътник - накрайник, съчленяващ със системи, удължители, спринцовки без да пропуска; мярка -брой -1. Трипътно кранче, устойчиво на налягане до 7 bar;2. Изработено от материал устойчив на липиди и активни агенти;3. Ясно тактилно усещане на ръкохватката на всеки 45 градуса завъртане;4. Свободно въртене на 360 градуса на корпуса на кранчето след прикрепването му;5. Luer Lock/ винтова/ връзка;6. Защитени от капане или напукване при дълготрайна употреба - прог. количество -1500; 3.2. Еднократни комбинирани тапи /конуси/ за периферни и централни венозни катетри, мярка - брой:1. Двустранни, с накрайници мъжко/женско, подходящи за всякакви венозни катетри;2. Стерилни, в индивидуални опаковки;3. luer lock винтова връзка; прог. кол. -1000; 3.3.Капачки за централен венозен път с гумен наконечник, в индивидуална опаковка, мярка -брой:1. Еднократни тапи за централни венозни катетри;2. С желатинова мембрана, позволяваща инжектиране с игла без махане на капачката;3. Безконтактна вътрешна част, за намаляване риска от инфекции; прог. кол. -500; 3.4.Луер адаптери за вземане на кръв от ПВК, х 100 броя в кутия; мярка -брой: Стерилни, еднократни, двоен наконечник без игла, прог. кол. -1000; 3.5. Луер адаптер за вземане на кръв от ПВК с вакутейнер система, х 100 броя в кутия; мярка -кутии: Стерилни, еднократни, двоен наконечник с игла; прог. кол. 5; 3.6. Устройство за многократна аспирация от контейнери и флакони за лекарства; мярка -брой: Съвместими с контейнери от 3 до 1000 мл; Масивен пластмасов корпус; Вграден въздушен филтър защитен от допир с ръце; Допълнителен аерозолен филтър; Вградена възвратна клапа за предпазване от капене след разчленяване на спринцовкат;
Филтър за твърди частици; прог. кол. - 2000; 3.7.Клапа/ удължител/ разклонител за безиглен достъп; мярка -Брой: Еднокрактна, без латекс, без нужда от капачка; Автоматично отваряне при съчленяване и автоматично затваряне при разчленяване; Предпазващ от оклузия и навлизане на кръв в катетъра; Ясен визуален контрол; Свободен приток на вливане;
Съвместим с кръв, кръвни продукти, липиди и цитостатици;Устойчива на налягане;Устойчива на налягане 300psi@10ml/sec.; прог. кол. -1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4495.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Аспирационни катетри и назогастрални сонди 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

4.1.Аспирационни катетри за трахеална аспирация № 6; мярка - брой:Стерилни, в индивидуални опактовки с дължина 25 см със странични отвори и затворен връх; прог.- кол. 20; 4.2. Аспирационни катетри за трахеална аспирация № 8, мярка -брой: Стерилни, в индивидуални опактовки с дължина 25 см със странични отвори и затворен връх, прог. кол. 20; 4.3. Аспирационни катетри номер 10 NELATON; мярка -брой: Апирогенен, нетоксичен, стерилен; прог. кол. 6000; 4.4. Аспирационни катетри номер 12 NELATON - 40 sm, мярка -брой:Апирогенен, нетоксичен, стерилен; прог. кол.7000; 4.5. Аспирационни катетри номер 12 NELATON - 50 sm с рязан връх, мярка -брой:Апирогенен, нетоксичен, стерилен, прог.кол. 100; 4.6. Аспирационни катетри номер 14 NELATON - 40 СМ, мярка -брой: Апирогенен, нетоксичен, стерилен; прог. кол. 100; 4.7. Аспирационни катетри номер 16 NELATON - 50 sm с рязан връх, мярка -брой:Апирогенен, нетоксичен, стерилен; прог. кол.110; 4.8.Назогастрални сонди номер 14; мярка -брой:Апирогенни, нетоксични, стерилни; прог. кол.200; 4.9.Назогастрални сонди номер 16; мярка -брой:Апирогенни, нетоксични, стерилни; прог. кол.100; 4.10.Назогастрални сонди номер 12, мярка - брой: Апирогенни, нетоксични, стерилни с метални топчета, прог. кол. 30; 4.11.Назогастрални сонди номер 14; мярка - брой: Апирогенни, нетоксични, стерилни с метални топчета, прог. кол. 60; 4.12. Назогастрални сонди номер 16, мярка -брой: Апирогенни, нетоксични, стерилни, с метални топчета, прог. кол.50; 4.13. Сонди за хранене № 8, мярка - брой: Апирогенни, нетоксични, стерилни, прог. кол.100; 4.14. Сонди за хранене № 10; мярка -брой:Апирогенни, нетоксични, стерилни, прог. кол. 100; 4.15.Сонди за хранене № 12, мярка -брой:Апирогенни, нетоксични, стерилни, прог. кол. 140.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6005.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Хирургичен материал - конци; резци за скалпели 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

5.1.Хирургичен шевен материал 2-0 , 2 х 70 см; мярка - брой:Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , дебелина 2\ 0 , лигатури 2 х 70 см ; прог. кол. 50; 5.2.Хирургичен шевен материал 2 – 0 , 90 см права обла игла 51 мм; мярка брой: Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , дебелина 2\ 0 ,дължина 90 см , с права обла игла 51 мм със силиконово покритие; прог. кол.50; 5.3.Хирургичен шевен материал 0 , 70 см 1\2 обла игла 26 мм, мярка -брой:Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , 0 ,дължина 70 см , с 1\2 обла игла 26 мм със силиконово покритие, прог. кол. 20; 5.4. Хирургичен шевен материал 0 , 70 см 1\2 обла игла 30 мм; мярка -брой: Резорбируем плетен конец от полигликолова киселина с глюконатно покритие , среден срок на резорбция , 50 % загуба на здравина след 18 дни , пълна резорбция след 60 – 90 дни , 0 ,дължина 70 см , с 1\2 обла игла 30 мм със силиконово покритие; прог. кол. 4; 5.5.Резци за скалпели от въглеродна стомана опаковка х 100 броя N 11; мярка - Опаковка:Резци за скалпели от въглеродна стомана N 11 по 100 бр - оп;1.Стерилни за еднократна употреба; 2. Единично опаковани; 3.Материал – 120 Cr 6 твърдост – 57 – 61 HRC
Цветно кодиране на кутията на различните размери остриета , изображения на формата на острието на външната и вътрешната опаковка; прог. кол.-4; 5.6.Резци за скалпели от въглеродна стомана опаковка х 100 броя N 12; мярка -опаковки:Резци за скалпели от въглеродна стомана N 12 по 100 бр - оп; 1Стерилни за еднократна употреба; 2 Единично опаковани
3Материал – 120 Cr 6 твърдост – 57 – 61 HRC; 4 Цветно кодиране на кутията на различните размери остриета , изображения на формата на острието на външната и вътрешната опаковка; прог. кол.4; 5.7.Еднократни скалпели; мярка -Брой.В индивидуална опаковка, стерилни с пластмасова дръжка; прог. кол.20.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2222.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Канюли 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Обособената позиция съдържа девет номенклатурни единици, подробно описани /мярка, прогнозно количество и специфични изисквания/ в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4853.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Инжекционни игли без еднокротно активиращ се предпазител срещу убождане 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

7.1Инжекционни игли - стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 20 G х 1 ? ; 0,9 х 40
с триплоскосно заточване на върха - без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани; мярка - кутии; прог. кол. 15; 7.2 Инжекционни игли - стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 20 G х 2 ; 0,9 х 50 с триплоскосно заточване на върха -без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани; мярка - кутии; прог. кол.20; 7.3Инжекционни игли - стерилни, тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 26 G х ? - 0,45 х 12мм триплоскосно заточване на върха -без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани; мярка - кутии; прог. кол.10; 7.4 Инжекционни игли - Тънкостенни, изработени от хром-никелова стомана 23 G х 1 - 0,6 х 25 мм с триплоскосно заточване на върха -без активиращ се предпазител срещу убождане ; х 100 броя в опаковка;цветна кодировка на размера и на кутиите за по - добра идентификация на необходимия размер; индивидуално опаковани; мярка - кутии; прог. кол.10.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
275.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Доказване: В хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, и/или по реда на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
?разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира;
?документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните медицински консумативи следва да отговарят на изискванията, определени с Техническата спецификация. Остатъчният срок на годност на медицинските консумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя. Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедурата участник , за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 ЗОП.Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Опис на представените документи; 1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Обр.№ 1; 1.2.1. Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е представил мостри които не са в оригинална опаковка или не отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация. Декларация за съответствие на медицинското изделие, издадена от производителя или негов упълномощен представител или сертификат, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от компетентен орган по смисъла на ЗМИ или еквивалентен документ – заверено копие.1.3. ЕЕДОП за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. Важно: ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.1.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.
1.5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - Образец № 3;
1.7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - Образец № 4;
1.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;
1.9. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, за която се отнася, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 2 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва