Информация за преписката

Възложител: Община Разлог
Номер: 00914-2020-0012
Адрес на профила на купувача: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7524-otkrita-protzedura-00914-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“. Предмета на обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към ЕТАП 1 на депото с цел подобряване на техническата и технологична структура на депото: - Преструктуриране на клетка №5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация; - Прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка №5: - Стабилизиране на пътния насип на обходен път №5 в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към клетка №5; - Напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, зададено от Възложителя. Напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1 от изградения Етап 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982361   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   982365   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1002256   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2020 г.  17.12.2020 г.