Версия за печат

00914-2020-0012

BG-Разлог:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-15-682 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

BG413, Община Разлог, гр. Разлог, ул. Стефан Стамболов №1, За: Георги Радев, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razlog.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7524-otkrita-protzedura-00914-2020-0012.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“. Предмета на обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към ЕТАП 1 на депото с цел подобряване на техническата и технологична структура на депото: - Преструктуриране на клетка №5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация; - Прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка №5: - Стабилизиране на пътния насип на обходен път №5 в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към клетка №5; - Напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, зададено от Възложителя. Напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1 от изградения Етап 1.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“ и строителството ще се изпълнява в един цялостен и непрекъснат работен процес. Разделянето и на обособени позиции е нецелесъобразно предвид изготвения инвестиционен проект за целия обект и издадено едно Разрешение за строеж № 9/07.02.2020г. Дейностите, предмет на поръчката, са взаимно свързани по своята същност и в обем, позволяващ изпълнението им от един изпълнител. Възлагането на обществената поръчка на един изпълнител за изпълнение на строителството, ще бъде предпоставка, осигуряваща в максимална степен координацията при изпълнение на строителните дейности в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе и до повишаване на качеството и завършването в срок на строителството. В настоящия случай за Възложителя не само не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило, както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението на договора в последствие и е технически и икономически неоправдано. В тази връзка възлагането на обществената поръчка, следва да се извърши без обособени позиции, като възложителят се възползва от дадената му правна възможност за това от законодателя в чл.46, ал.1 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2648338.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Oбявяването на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като за определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията на чл. 21 от същия. Предвид естеството на видовете дейности предвидени за изпълнение, което позволява достатъчно точно те да се определят, на основание чл. 73, ал. 1 и във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП възложителят е избрал „открита процедура” с цел да се привлекат максимално широк кръг от участници.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. 2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Герчев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разлог