Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Възраждане"
Номер: 01255-2020-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане”, Етап 3 – Вертикална планировка и ремонт на външни игрища Етапът включва строително-монтажни работи за обновяване на дворното пространство и спортните площадки, изпълнение на нова вертикална планировка и моделиране на терена по начин, който не допуска навлизане на повърхностни води към основите на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   982044   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   982058   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   994201   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.09.2020 г.  15.09.2020 г.