Информация за преписката

Възложител: Община Димитровград
Номер: 00068-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на обект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград". В обхвата на поръчката са включени следните основни дейности: - Направа на гипсова шпакловка – 450,00 м2; - Боядисване с латекс стени и тавани – 4 200,00 м2; - Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес - на лепилен разтвор, включително фугиране – 410,00 м2; - Доставка и монтаж на осветително тяло тип LED 20W, IP54 за открит монтаж – 24 бр.; Сградата е единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност съгласно Заповед № РД9Д-0014/25.11.2010г. на Министъра на културата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981955   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
2   981958   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.06.2020 г.  10.06.2020 г. 
3   998693   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.10.2020 г.  30.10.2020 г.