Деловодна информация
68
ПНО-04-28 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
68-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Димитровград 000903533
бул. Г.С.Раковски № 15
Димитровград BG422 6400 България
Стефка Римпопова; инж. Клавдия Тончева +359 39168237/+359 39168266
zop@dimitrovgrad.bg +359 39166996

Интернет адрес/и

www.dimitrovgrad.bg

http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://reg.dimitrovgrad.bg:8004/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=171
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на обект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград".
В обхвата на поръчката са включени следните основни дейности:
- Направа на гипсова шпакловка – 450,00 м2;
- Боядисване с латекс стени и тавани – 4 200,00 м2;
- Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес - на лепилен разтвор, включително фугиране – 410,00 м2;
- Доставка и монтаж на осветително тяло тип LED 20W, IP54 за открит монтаж – 24 бр.;
Сградата е единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност съгласно Заповед № РД9Д-0014/25.11.2010г. на Министъра на културата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1112485.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

гр. Димитровград.

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на обект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград".
В обхвата на поръчката са включени следните основни дейности:
- Направа на гипсова шпакловка – 450,00 м2;
- Боядисване с латекс стени и тавани – 4 200,00 м2;
- Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес - на лепилен разтвор, включително фугиране – 410,00 м2;
- Доставка и монтаж на осветително тяло тип LED 20W, IP54 за открит монтаж – 24 бр.;
Сградата е единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност съгласно Заповед № РД9Д-0014/25.11.2010г. на Министъра на културата.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Срок за изпълнение на СМР    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1112485.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Възложителят определя максимален срок за изпълнение на поръчката до 160 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има валидно удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на строежи I-ва група, ІІІ-та категория или да притежава еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението/консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор - копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди подписване на договор участника определен за изпълнител, когато е чуждестранно лице, следва да извърши съответна регистрация в ЦПРС.
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Не се прилага.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности (строителство), идентични или сходни с предмета на поръчката.
2.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности (строителство), идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под „дейности (строителство) идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира реконструкция и/или основен ремонт и/или консервация и/или реставрация на обект – недвижима културна ценност.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1. Ръководител екип - експерт с висше образование в област „Технически науки“ и професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, професионална квалификация „архитект”, съгласно ПМС 125 от 24.06.2002г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни специалности, вписан в публичния регистър на Министерство на културата по чл. 165 от ЗКН и Наредба №3/2011г. на МК или еквивалент, съгласно законодателството на държавата, в която е издаден.
2. Технически ръководител – лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентна;
3. Експерт - инженер ВиК или еквивалент;
4. Експерт - инженер Електро или еквивалент;
5. Експерт „Контрол по качеството” – да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
6. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството: да притежава актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент;
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.
За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Възложителят изисква от определения изпълнител представяне на следните гаранции:
Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка.
Гаранция за авансово предоставените средства, покриваща пълния размер на стойността на аванса (20% от стойността на договора), която се представя преди превеждане на аванса.
Гаранциите се представят в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранциите са определени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административна сграда на Община Димитровград с адрес: град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, Заседателна зала - 2-ри етаж

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 5 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
2. Специфични национални основания за отстраняване: a)осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);b)нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);c)нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);d)наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);e)наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;f)обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, за опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: * Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 8119 443 * Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ http://www.gli.government.bg/ София 1000, бул. Дондуков №3, Тел. 02/987 47 17
4. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва