Информация за преписката

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Номер: 00610-2020-0008
Адрес на профила на купувача: https://crc.bg/bg/rubriki/607/2020-g
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящото възлагане е Обособена позиция 2 от обществената поръчка, която се явява Дейност 2 от проекта на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване”, който ще бъде реализиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) - процедура BG05SFOP001-1.010. В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се надгради и развие информационна система „Лицензиране и регистри” (ИСЛР) на КРС чрез осъвременяване на нейните функционалности, за предоставяните чрез нея електронни административни услуги, които да се присъединят към ЕПДЕАУ, както и развитие на публичните регистри и подрегистри, които се поддържат от КРС съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за пощенските услуги (ЗПУ), както и да се разработи модул и нова ЕАУ Жалби.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981738   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   981741   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999214   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2020 г.  09.11.2020 г. 
4   1025674   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2021 г.  23.12.2021 г.