Версия за печат

00610-2020-0008

BG-сОФИЯ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121747864

BG, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, За: Стефка Добрева, България 1000, сОФИЯ, Тел.: 02 9492939, E-mail: sdobreva@crc.bg, Факс: 02 9492939

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.crc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.crc.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 207 от 04.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00610-2020-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

"Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на електронното управление".


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 03-08-60 от 15.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG, Технологика ЕАД, кв. Изток, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, България 1113, София, Тел.: 02 91912, E-mail: KKaloyanov@technologica.com, Факс: 02 91912

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на електронното управление".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

14

ІII.7) Стойност, посочена в договора
216000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
216000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иван Цветков Димитров
VII.2)
Длъжност: Председател на КРС