Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по „Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ oт км 0+000 до км 5+360, Община Крушари“. Изискванията към изпълнението и обема на СМР са посочени в одобрената Техническа спецификация, Обаснителната записка и Количествената сметка, Приложения №1 и №2 към Документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981589   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
2   981592   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
3   994284   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.09.2020 г.  16.09.2020 г. 
4   1003466   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.12.2020 г.  30.12.2020 г.