Деловодна информация
00613
ОП-04-2857 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00613-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крушари 000852754
ул. Девети септември №3-А
с. Крушари BG332 9410 България
Димитрина Желева - Директор на Дирекция РРХД +359 57712024
krushari@dobrich.net +359 57712136

Интернет адрес/и

http://www.krushari.bg/

http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosieID=173
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ oт км 0+000 до км 5+360, Община Крушари"
45000000      
Строителство

В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по „Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ oт км 0+000 до км 5+360, Община Крушари“.
Изискванията към изпълнението и обема на СМР са посочени в одобрената Техническа спецификация, Обаснителната записка и Количествената сметка, Приложения №1 и №2 към Документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
335280.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Капитан Димитрово, землище на с. Капитан Димитрово с.Габер, землище на с.Габер, Община Крушари, Област Добрич

При изпълнение на поръчката се предвижда изпълнението на следните видове СМР: Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, вкл. всички свързани с това разходи;Изкоп на земни почви за банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгл. изискванията на ТС;Изкоп земни почви за необлицовани окопи, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгл.изискванията на ТС;Изкоп на неподходящ повърхностен пласт за локални ремонти и наноси по асфалтова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгл. изискванията на ТС;Изкоп за почистване на вток отток на водостоци и италиански улеи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгл. изискванията на ТС;Направа на насип от земни почви, за банкети и локални ремонти, съгласно изискванията на ТС, вкл. разтоварване и оформянето му и всички свързани с това разходи;Студено фрезоване на деформации на асфалтобетонова настилка с дебелина oт 4 см до 6 см вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Демонтаж на бетонови бордюри, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо, вкл. всички свързани с това разходи;Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето и, и всички свързани с това разходи;Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето и, и всички свързани с това разходи;Демонтаж на съществуваща единична стоманена предпазна ограда, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 25 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, тип АC 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см и всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АC 12.5 биндер с дебелина в уплътнено състояние 4 см и всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина и всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина,и всички разходи свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Направа на асфалтови кръпки, полагане машинно на плътна асф.смес, АC 12.5 изн. А с дебелина в уплътнено състояние 4 см и всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Направа на асфалтови кръпки, полагане машинно на плътна асф.смес, АC 12.5 изн. А с дебелина в уплътнено състояние 6 см и всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Доставка и полагане на трошен камък за основа с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/30/50 см, съгласно БДС EN 1340 или еквивалентно /и , вкл. всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Доставка и полагане на бетон В25 за облицовка на откос и бетонови улеи, съгласно БДС EN 206+А1/NA:2017 или еквивалентно /и, вкл. всички свързани с това разходи, съгл.изискванията на ТС;Доставка и полагане на бетонови италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483 или еквивалентно /и, вкл. всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС;Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда тип N2-А-W5, съгласно БДС EN 1317 или еквивалентно /и, вкл. всички свързани с това разходи, съгл. изискванията на ТС.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката    25
П2 – Срок за изпълнение    10
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
335280.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка е смесено по вида си. Същото ще се осъществява с целеви средства от постъпилите през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. по бюджета на община Крушари трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, част от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2020 г. и със собствени приходи от бюджета на Община Крушари за 2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване: Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ) за изпълнение на Втора група, четвърта или по висока категория строежи, по смисъла на чл. 137, ал. 1 от Закона на устройството на територията (ЗУТ), а за чуждестранните лица-в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария ,в която са установени.
Деклариране:При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критерия за годност, като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в ЦПРС, както и номера на Удостоверението за вписване, и период на валидност.
Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на Втора група, четвърта или по висока категория строежи, а чуждестранните лица - еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО или на Конфедерация Швейцария.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. Изискването се поставя в съответствие с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При използване на подизпълнители се прилагат разпоредбите на чл.66 от ЗОП.
При използване на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
2.Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност", когато такова изискване произтича от нормативен акт.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.


1.Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години / 2017, 2018 и 2019г./, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейност, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 600 000,00 лв., изчислен на база годишните обороти , включително минимален оборот в размер на 300 000,00 лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно пътно строителство или еквивалент.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, като посочват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети и данни за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети или техните съставни части за последните приключили 3 (три) финансови години, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и Справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Участниците следва да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ за строителство с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на категорията строеж, съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“ , раздел Б: Икономическо и финансово състояние , като посочват данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Забележки:
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При използване на подизпълнители се прилагат разпоредбите на чл.66 от ЗОП.
При използване на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът да прилага системи за управление на качеството.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валиден сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват пътно строителство или еквивалентно.
3.Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на членовете на ръководния състав , който ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата съобразно деларираното в ЕЕДОП.
Забележки:
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При използване на подизпълнители се прилагат разпоредбите на чл.66 от ЗОП.
При използване на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.


1.Участниците следва да са изпълнили през последните 5 години,считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 дейност,идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под дейности,идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира строителство по основен ремонт или реконструкция или рехабилитация или изграждане на път от общинска или републиканска пътна мрежа.
Деклариране:При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП,Част IV:Критерии за подбор,Раздел В „Технически и професионални способности“,с посочване на възложител,стойност,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на изпълненото строителство.
2.Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти,удостоверяващи съответствието му със „Система за управление на качеството” напр.EN ISO 9001:2015 или еквивалентен,с предметен обхват в областта на предмета на поръчката-пътно строителство или еквивалентно.
Съгл. изискванията на чл.64,ал.5 от ЗОП,сертификатите следва да са изготвени от независими лица и да удостоверяват съответствието на участника със съответните европейски или международни стандарти за управление на качеството.Независимите лица трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от др. национален орган за акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation),за съответната област или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Деклариране:При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП,Част IV:Критерии за подбор,раздел Г ”Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” съгл. описаното в нея,като посочват обхвата на сертифициране,издател,№,дата на издаване и период на валидност.
Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В този случай участникът следва да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3.Участниците трябва да разполагат с Ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на строителството,състоящ се от минимум:
Ръководител екип:Образование и квалификация(ОК):правоспособно лице,получило диплом от акредитирано висше учебно заведение,с квалификация "строителен инженер" или еквивалент,специалност „Пътно строителство" или „Транспортно строителство“ или еквивалент,а за чуждестранните лица-еквивалентно ОК,когато са придобити в чужбина;Професионален опит(ПО):реализиран ПО като ръководител на поне 1 сходен строителен обект-пътно строителство.
Технически ръководител:ОК:правоспособно лице,получило диплом от акредитирано висше учебно заведение,с квалификация "строителен инженер" или еквивалент,специалност "Пътно строителство" или „Транспортно строителство“ или еквивалент,или завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“,а за чуждестранните лица-еквивалентно ОК,когато са придобити в чужбина;ПО: реализиран ПО като техн.ръководител на поне 1 сходен строителен обект-пътно строителство.
Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството:ОК:лице, притежаващо валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно;ПО: реализиран ПО като длъжностно лице по „Безопасност и здраве в строителството“ на поне 1 сходен строителен обект-пътно строителство.
...продължава в Раздел VІ.3)Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

26/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А, сграда на ОА Крушари, заседателна зала (стая 301)

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...от раздел ІІІ.1.3)Отговорник по контрола на качеството:ОК:правоспособно лице,с ПО в областта на строителството,притежаващо валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;ПО:реализиран ПО като отговорник контрол по качеството на поне 1 строителен обект.
Важно:Участниците трябва да предложат различни лица за минимално изискуемите позиции.
Деклариране:При подаване на офертата,съответствието с критерия за подбор се декларира от участниците в ЕЕДОП,Част IV: Критерии за подбор, раздел В:Технически и професионални способности,т.6,буква “б” от ЕЕДОП,съгл. описаното в нея,като декларират специалистите,които ще изпълняват обществената поръчка с посочване на:
•Специалист/експерт(трите имена и позиция (длъжност),която ще заема лицето в ръководния екип при изпълнение на строителството)
•Образование(степен,специалност,година на дипломиране,№ на диплома,учебно заведение)
•Профес.квалификация(направление,година на придобиване,№ на издадения документ,издател)
•ПО(период,длъжност,участие в изпълнението на сходни с предмета на поръчката строителни обекти).
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
За участниците не следва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал.1 и чл. 107 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите по чл. 4 от същия закон; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Мотиви за неразделяне на обособени позиции: Възложителят не предвижда разделяне на поръчката на обособени позиции.
В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е направил преценка, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. Съгласно §2, т.29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция“ е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.
След обстойна преценка се налага обоснован извод, че предметът на настоящата поръчка се характеризира със самостоятелна техническа и икономическа идентичност и представлява самостоятелен строеж по смисъла на §2, т. 51 от ЗОП.
С оглед на изложеното, за Възложителя е нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Това неразделяне от своя страна не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието в процедурата на стопански субекти.
Възложителят не изисква определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т 4 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва