Информация за преписката

Възложител: Община Мъглиж
Номер: 01073-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://maglizh.bg/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Мъглиж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981519   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
2   981520   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
3   998326   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.10.2020 г.  27.10.2020 г. 
4   1014037   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.06.2021 г.  03.06.2021 г.