Версия за печат

01073-2020-0010

BG-МЪГЛИЖ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ПЛ. ТРЕТИ МАРТ № 32, За: З. Светославова, България 6180, МЪГЛИЖ, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-238 от 09.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01073-2020-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“, в това число: • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки; • дейности по въвеждане на обекта в експлоатация; • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Мъглиж.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 170-20 от 15.10.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД, бул. Витоша № 66, ет. 5, България 1463, София, Тел.: 02 9515592, E-mail: dieltreid@gmail.com, Факс: 02 0000000

Интернет адрес/и:

URL: www............bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
313994.98 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
376793.98 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Изплатената сума с начислен ДДС възлиза на 376793.98 лв.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Душо Иванов Гавазов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Мъглиж