Информация за преписката

Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Номер: 00464-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/bcc101ec-088b-42ea-82ed-8baa87409ae6
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис корт, съблекалня, трибуна, паркоместа в УПИ I-спорт и атракции, кв.4 по плана на с.Крумово, община Родопи“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981272   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981274   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г.