Информация за преписката

Възложител: Община Червен бряг
Номер: 00122-2020-0011
Адрес на профила на купувача: https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши: инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг, включващ следните обекти: 1. Обект № 1- ул. „Г.С. Раковски“ от ул. „Княз Борис І“ до ул. „П.Р.Славейков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровода- 549м.; 2. Обект № 2- ул. „Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място от ул „П.Р.Славейков“ до ул. „Мако Даков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровда- 781м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981148   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981151   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   992178   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.08.2020 г.  25.08.2020 г. 
4   1007685   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.02.2021 г.  17.02.2021 г.