Деловодна информация
00122
11-00-189 08/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I № 1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова-ст.експерт ОППП +359 65992340
evgeniq_nikolva17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

http://chervenbryag.bg

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – изг. на техн.проект,стр. и осъщ. на авт.надз. по време на стр. за РВВМ на гр.Червен бряг по ул.Г. Раковски и и ул.Антим І по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в ч
45000000      
Строителство

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг, включващ следните обекти: 1. Обект № 1- ул. „Г.С. Раковски“ от ул. „Княз Борис І“ до ул. „П.Р.Славейков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровода- 549м.; 2. Обект № 2- ул. „Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място от ул „П.Р.Славейков“ до ул. „Мако Даков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровда- 781м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
307500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Червен бряг, общ. Червен бряг

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг, включващ следните обекти:
1. Обект № 1- ул. „Г.С. Раковски“ от ул. „Княз Борис І“ до ул. „П.Р.Славейков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровода- 549м.
2. Обект № 2- ул. „Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място от ул „П.Р.Славейков“ до ул. „Мако Даков“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен с дължина на водопровда- 781м.
В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите:
• Дейност №1: Изготвяне на технически инвестиционен проект по одобрено техническо задание, неразделна част от документацията на настоящата поръчка.
• Дейност №2: Извършване на строителните дейности на обекта, съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите към момента нормативни изисквания.
• Дейност №3: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.
Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
307500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, минимум III-та /трета/ категория.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за удостоверение се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (образец №2), Раздел А:„Годност“. Участниците посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, както издател, валидност и номера на Удостоверението за вписване.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят определя критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществяват проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в проектирането или строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществяват проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в проектирането или строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране и строителство, покриваща минималната застрахователна сума за проектант и строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, както следва:
- съгласно чл. 5, ал.1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 100 000 лв;
- съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 200 000 лева
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява проектирането / строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Деклариране: Част ІV: Критерии за подбор Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в следната точка: 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на …..
Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна полица, валидност и издател.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, буква "а" от ЗОП, а именно:1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката ИЛИ Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство (пълен инженеринг), идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, буква "б" от ЗОП, а именно:Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга/дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, представя списък на услугите/дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга/дейност.3. Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно:Участникът следва да разполага минимум с по един от следните проектанти по всяка една от изброените в Техническата спецификация проектни.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП представя списък на персонала, които ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи които доказват професионалната компетентност на лицата.4. Възложителят поставя критеий за подбор по чл. 63, ал.1, т.10 от ЗОП, а именно: Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството в областта на строителството EN ISO 9001:2015 или еквивалент.Доказателство: При необходимост на основание чл. 65, ал.5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от валиден сертификат за прилаганата система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, както и други доказатества, които възложителят приеме за подходящи.

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчкатаЗабележка: Под „сходно“ с предмета на поръчката строителство се счита изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна мрежа.За изпълнено строителство се счита такова, прието с Констативен Акт обр. 15.ИЛИ Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на строителство (пълен инженеринг), идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.Забележка: Под „сходно“ с предмета на поръчката строителство се счита пълен инженеринг (проектиране и строителство): проектиране и СМР за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна мрежа.За изпълнено строителство (пълен инженеринг), се счита такова, прието с Констативен Акт обр. 15.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само, ако тези лица ще участват в изпълнението частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – информация за строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката.В това поле участниците следва да посочат описание на изпълненото от тях строителство през определения от възложителя период с посочване на описание на дейностите за строителство, сумите, датите и получателите.2.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга/дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.Забележка: Под „сходна“ с предмета на поръчката услуга се счита проектантска дейност по изготвяне на инвестиционен проект във фаза: „Технически“ и/или „Работен” за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водопроводна мрежа.За изпълнено проектиране, се счита такова прието без забележки от Възложителя.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.По отношение на критериите, свързани с опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Деклариране: Част ІV: Критерии за подбор Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в следната точка:- 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги...В това поле участниците следва да посочат описание на изпълнените от тях услуги/дейности през определения от възложителя период с посочване на описание на услугите/дейностите, сумите, датите и получателите.3.Участникът следва да разполага минимум с по един от следните проектанти по всяка една от изброените в Техническата спецификация проектни части, а именно:Част „Водоснабдяване“ — технологична;Част „Геодезия“;Част „Пътна” и ВОБД;Част „Конструктивна“;Част ПБ; Част ПБЗ;Част ПУСО;Посочените проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност от КАБ/КИИП....Информацията продължава в Раздел VI.3)Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:Парична сума;Банкова гаранция;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Плащанията ще се извършат съгласно условията посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала в сграда на Община Червен бряг, ет.6, находяща се на ул."Антим"№1

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3) .... по съответната част, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК.
При участие на чуждестранни лица те трябва да притежават еквивалентни документи.Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент.Участникът може да предложи и други допълнителни експерти, извън посочените съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за обществена поръчка.При участие на обединения, които не са ЮЛ,съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.По отношение на критериите,свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Деклариране: Критерии за подбор Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в следната точка:- 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:В това поле участниците следва да посочат подробно информация по отношение на професионалната компетентност на лицето, което ще организира и извърши проектирането, в това число информация за придобитото образование, професионална квалификаци на експерта.4.Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството в областта на строителството EN ISO 9001:2015 или еквивалент.Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.При участие на обединение,което не е ЮЛ,изискването за сертификатите се доказва от всеки участник в обединението,който ще извършва строителството съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.При участие на подизпълнители,същите следва да отговарят на съответните изисквания за горепосочените критерии за подбор,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет,и за тях да не са налице основанията за отстраняване от поръчката.Деклариране:Част IV „Критерии за подбор“,раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.В това поле участниците следва да посочат обхват, номер и издател на сертификата.От участие в обществената поръчка се отстранява участник,за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява и от участие участник за когото е налице някое от обстоятелствата чл.55,ал.1,т.1 и т.4 от ЗОП.При провеждане на прилагат национални основания за отстраняване подробно разписани в документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл.179, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва