Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2020-0007
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация. В рамките на обществената поръчка се съдържат дванадесет обособени позиции, както следва:№ 1 „Препарати за дезинфекция на ръце и тяло”; № 2 „Препарати за дезинфекция на повърхности”; № 3 „Препарати за подлогомиална машина”; № 4 „Препарати за дезинфекция на санитарни помещения”; № 5 „Препарати за кухненски офиси/ повърхности в кухня и кухненска посуда и яйца“; № 6 „Препарати за дезинфекция на апаратура и инструменти“; № 7 „Измивни препарати“; № 8 „Хигиенни консумативи от хартия“; № 9 „Хигиенни консумативи за забърсване“; № 10 „Чували за битов отпадък и бельо“; № 11 „Консумативи за опасни отпадъци“; № 12 „Помощни средства за хигиена“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981104   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981107   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   986570   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.07.2020 г.  03.07.2020 г. 
4   992890   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.09.2020 г.  01.09.2020 г. 
5   997412   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
6   1023429   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.11.2021 г.  10.11.2021 г. 
7   1023430   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.11.2021 г.  10.11.2021 г.