Деловодна информация
00826
Д-791 08/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00826-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
39830000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация. В рамките на обществената поръчка се съдържат дванадесет обособени позиции, както следва:№ 1 „Препарати за дезинфекция на ръце и тяло”; № 2 „Препарати за дезинфекция на повърхности”; № 3 „Препарати за подлогомиална машина”; № 4 „Препарати за дезинфекция на санитарни помещения”; № 5 „Препарати за кухненски офиси/ повърхности в кухня и кухненска посуда и яйца“; № 6 „Препарати за дезинфекция на апаратура и инструменти“; № 7 „Измивни препарати“; № 8 „Хигиенни консумативи от хартия“; № 9 „Хигиенни консумативи за забърсване“; № 10 „Чували за битов отпадък и бельо“; № 11 „Консумативи за опасни отпадъци“; № 12 „Помощни средства за хигиена“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
107093.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция на ръце и тяло 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1.1. Препарат за хигиенно измиване с дезинфекционен ефект и хирургическа дезинфекция на ръце и кожа, с омекотяващ ръцете ефект- концентрат - разфасовка от 1, 2 и 5 литра - мярка - литра; прогнозно количество - 1000 - (включващ по една Диспенсърна система на всеки 15 литра)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция на повърхности 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
39831200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
2.1.Хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на повърхности - течна или гелообразна форма, концентрат – разфасовка – 0,5 л. за гелообразната и 1л. за течната форма / по възможност спрей /; ед. мярка - литра, прог. кол. -300; 2.2.Препарат за почистване на различни видове повърхности без алдехид – концентрат –разфасовка 1 л.; ед. мярка -Литра, прог. кол.-400; 2.3.Препарат без формалдехид за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности - концентрат – разфасовка 1, 2 и 5 литра; ед. мярка - Литра, прог. кол.-700; 2.4. Концентриран неутрален детергент на алкохолна основа за почистване на твърди повърхности, облицовъчни плочки, мрамор, емайл и други - концентрат – разфасовка 10л.; ед. мярка -Литра, прог. кол.-100
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 2 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Препарати за подлогомиялна машина 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 -вещеви склад.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 3.1. Препарат за подлогомиялна машина тип TOPIK, ед. мярка -Литра, прогнозно количество -100
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 3 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция на санитарни помещения 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
4.1.Препарат предназначен за почистване и дезинфекция на повърхности (фаянс, теракота, мозайка, санитария) – разфасовка 1 л; ед. мярка -Литра; прогнозно количество -500.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 4 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Препарати за кухненски офиси/ повърхности в кухня и кухненска посуда и яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
5.1.Препарат за измиване на съдове в миялна машина -прахообразна или таблетна форма – разфасовка 3 кг. за прахообразната форма; ед.мярка -кг; прогнозно количество-500; 5.2.Препарат за дезинфекция на кухненска посуда, яйца и повърхности влизащи в контакт с хранителни продукти – таблетна форма, ед. мярка -Кг; прогнозно количество-100
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 5 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция на апаратура и инструменти 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 6.1. Препарат за дезинфекция на медицинска апаратура и труднодостъпни повърхности/спрей - готов разтвор - разфасовка от 0,5 л., ед. мярка -Брой; прог.кол. -300; 6.2. Препарат за дезинфекция и студена стерилизация на термолабилни медицински консумативи - концентрат – разфасовка 1 и 5 л., ед. мярка -Литра, прогнозно количество -260.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8140.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 6 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Измивни препарати 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831200      
33711900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 7.1. Препарат за измиване на кухненска посуда , концентрат – течна форма – разфасовка 1 л., ед. мярка -Литра, прог. кол.600; 7.2 Препарат - прахообразен абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 0, 500 кг, ед. мярка -Брой, прог. кол. -270; 7.3.Препарат за лакирани и нелакирани дървени повърхности, спрей; разфасовка - 300 мл., ед. мярка -Брой, прог. кол. -50; 7.4. Препарат, обезмаслител - универсален за отстраняване на мазнини, сапунени отлагания, хранителни отпадъци, лепкави субстанции – концентрат - разфасовка от 0,5 л.- спрей, ед. мярка -Брой, прог.кол.- 500; 7.5. Препарат за отстраняване на петна от текстил и тапицерии - разфасовка от 0,5 л.- спрей,ед. мярка -Брой, прог.кол.-10; 7.6.Препарат за подръжка, полиране и защита на инокс - разфасовка от 0, 5 л. - спрей, ед. мярка -Брой, прог. кол. -50; 7.7.Препарат за стъкла и офис техника 0,5 л. - спрей, ед. мярка -Брой, прог. кол. -200; 7.8.Препарат антимухъл, спрей – разфасовка 0, 5 литра, ед. мярка -Брой, прог. кол.-50; 7.9.Дезодорант за WC (твърда форма) - с кошничка, отделно опакован, ед. мярка -брой, прог. кол. -500; 7.10.Препарат за отпушване на канали - 60 грама, гранули - оригинална опаковка, ед. мярка -Брой, прог. кол. -200; 7.11.Прах за пране - разфасовка по 1 кг. - оригинална опаковка, ед. мярка - кг, прог. кол. -100; 7.12.Сапун - течен без алергени, не оставящ следи и подходящ и за общо почистване на тялото - разфасовка 1 л., ед. мярка -Литра, прог. кол. -1200; 7.13. Сапун - тоалетен / твърд, 100 gr, ед. мярка - Брой, прог. кол. - 70.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3897.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 7 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Хигиенни консумативи от хартия 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33761000      
33763000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
8.1.Кърпи за ръце, двупластова 22/24см, 200 бр. в пачка, Зиг-заг сгъвка, бяла, 100% целулоза, ед. мярка -пачка, прогнозно кол.-11000; 8.2.Пълнител ролка, хигроскопична,многопластна, перфорирана за дезинфекционна кофичка х 1 бр. в опаковка (минимум 90 броя кърпи в ролка), ед. мярка -Брой, прог.кол. -1000 - включващ по една Херметически затворена система за почистване и дезинфекция на повърхности /кофичка/ на веки 15 броя ролки; 8.3.Ролки медицински /еднократни чаршафи, с водонепромукаемо фолио от едната страна, с дължина 50 метра, перфорирана през 60 см, ширина на ролката 60 - 80см., ед.мярка -Брой, прог. кол.-1000; 8.4.Тоалетна хартия – трипластова, 100 грама, разфасовка по 4 бр. бяла,100 % целулоза, ед. мярка - Брой, прог. кол. -5000; 8.5.Салфетки, двупластови – опаковка х 100 бр., ед. мярка -опаковка, прог.кол. -150.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38410.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 8 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Хигиенни консумативи за забърсване 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
9.1.Гъби за почистване/домакинска с канал не по – малки от 10/12 см, ед. мярка -брой, прогнозно количество 700;
9.2.Кърпа "Швентух" х 3 бр. в опаковка - минумум 18/20 см., ед. мярка - Опаковка, прогнозно количество-600; 9.3.Кърпа "Микрофибърна" х 1 бр. в опаковка, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -500.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
680.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 9 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Чували за битов отпадък и бельо 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
19640000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:
10.1.Малки чували за битов отпадък за кош 35л. - прозрачни; разфасовка на руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество - 25000; 10.2.Чували за битов отпадък - прозрачни; 70 микрона ; 70/90 – с връзки – разфасовка на руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -18000;10.3. Чували за мръсно бельо - 70/90 сини с връзки , 90 микрона – разфасовка на руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество - 8000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7440.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 10 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Консумативи за опасни отпадъци 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
19640000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:11.1.
Чували полиетиленови, жълти за опасни отпадъци - 70 микрона - 30 литра – разфасовка на руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -5000; 11.2.Чували полиетиленови жълти за опасни отпадъци 90 микрона - 90 литра, с връзки – разфасовка на руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -7000; 11.3.Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 1 литър, ед. мярка - Брой, прогнозно количество -500; 11.4.Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 5 литра, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -1500.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5160.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 11 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Помощни средства за хигиена 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39224330      
39525100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 12.1. Дръжка за парцал, дължина 125 см – метална с винт съвместима с накрайника на парцали, четки и лопати от позиции 12.2;12.,5 и 12.6, ед. мярка -брой, прог. кол. -80; 12.2.Парцали за миене - с винт за дръжка, вид на парцала - въже, 220 грама, ед. мярка - Брой, прог. кол.-2200; 12.3.Ръкавици домакински, ед. мярка -Чифт, прог.кол.-150; 12.4.Тел домакинска неръждаема, едра, ед. мярка -Брой, прог. кол. -400; 12.5.Четка за под твърда , с къс косъм с винт за дръжка, ед. мярка -Брой, прог. кол. -40; 12.6. Четка за под меки , с дълъг косъм с винт за дръжка, ед. мярка -Брой, прог. кол. -40; 12.7. Четка за трудно достъпни места, тип ютия с твърд косъм и дръжка по дължината и, не по –дълга от 11 см., ед. мярка -Брой, прог. кол.-20; 12.8.Лопати за събиране на смет, пластмасови с дълга дръжка, с размери – минимум: дължина – 29 см; ширина – 25 см.; височина – 84 см., ед. мярка - Брой, прог.кол. -30; 12.9.Метли с дълги дървени дръжки от естествена метличина с минимум четири шева, ед. мярка -Брой, прог. кол. -30; 12.10.Кофи пластмасови с цедка - с обем от 10 - 12 л., ед. мярка -Брой, прог.кол.-30; 12.11.Количка за почистване две кофи с вместимост по 18 л. с преса за изцеждане на парцал. държач за чувал, рафт за консумативи, стойка за дръжката на парцала, дръжка за придвижване на количката, колела с предпазители, метална база, ед. мярка -Брой, прог. кол. - 18; 12.12.Пластмасови бутилки - тип спрей с вместимост 500 мл. за разреждане и впръскване на дезинфектанти, ед. мярка - Брой, прог. кол. - 60;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5166.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 12 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът трябва да притежава разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден препарат, издадено от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 2.В случай, че участникът не е притежател на разрешението/удостоверението за пускане на пазара на биоциди - участникът представя заверено копие на оторизационно писмо от притежателя на разрешението за пускане на пазара или от притежателя на удостоверението за регистрация. Доказване: В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и/или по реда на чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП: -заверени от участника копия на разрешение за пускане на пазара на биоцид или удостоверение за регистрация на биоциден препарат; -заверено копие на оторизационно писмо: 1/ от притежателя на разрешението за пускане на пазара или 2/ от притежателя на удостоверението за регистрация, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът има право да оферира биоцидите, предмет на поръчката от собствено име и да сключи договор от свое име и заявление, че ще бъдат осигуряване необходимите количества, ако участникът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка;-заверени от участника копия на информационен лист за безопасност съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните ващества и смеси, на предлаганите биоциди на български език. Когато информационния лист за безопасност е на чужд език, участникът следва да представи копие на оригинала, придружено с превод на български език.-заверени от участника копия на етикет, придружаваща листовка и указания за употреба на предлаганите продукти на български език, а ако те са на чужд език - копия на оригиналите, придружени с превод на български език.3.Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България - за дезинфектантите регистрирани по Закона за медицинските изделия. Доказване: Съгласно т. 1.14, стр. 9 от Документацията за участие в обществената поръчка. Изискването се отнася за участници, които подават оферти за участие за обособени позиции № 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 7.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
*Под дейности «сходни с предмета на обществената поръчка» се разбира доставка на някоя от стоките, включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, в обем не по-малък от обема на съответната стока, който е посочен в Техническата спецификация на Възложителя.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.


Доказване:В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и/или по реда на чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за доставка, след извършване на заявка от възложителя е 5 /пет/ работни дни за обикновена поръчка и 2 /два/ работни дни за спешна поръчка. Заявките ще се правят по телефон, като Изпълнителят носи отговорност за тяхното точно възпроизвеждане и съответствието им с доставката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1.1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1. Опис на представените документи; 1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.Важно: ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.За повече информация за предоставяне на еЕЕДОП – методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията за обществени поръчки – http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/pracktika/MU4_2018.pdf
Приложение: ЕЕДОП в ".doc" формат.
Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис. 1.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.
1.4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.5. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 1. 1.5.1. Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Участниците представят мостри в оригинални опаковки (където има опаковки) за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която подават оферта. Представянето на мостри за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция е задължително. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва