Информация за преписката

Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Номер: 00891-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://uctm.edu/bg/pages/buyer-profile
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сграда, собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет – студентско общежитие гр. София, Студентски град в т.ч.: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническата спецификация и количествената сметка - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в ....прод.VI.3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/06/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981069   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   981071   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
3   993067   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.09.2020 г.  02.09.2020 г. 
4   1001417   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         03.12.2020 г.  03.12.2020 г. 
5   1001421   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         03.12.2020 г.  03.12.2020 г. 
6   1003705   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2021 г.  05.01.2021 г.