Деловодна информация
00891Химикотехнологичен и металургичен университет
СБ-19-514 08/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00891-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Химикотехнологичен и металургичен университет 000670673
бул. Св. Климент Охридски №8
София BG411 1756 България
Христина Джамбова +359 028163138
zop@uctm.edu +359 028163138

Интернет адрес/и

www.uctm.edu

https://uctm.edu/bg/pages/buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://uctm.edu/bg/pages/buyer-profile/procedures-after-04-15-2016/item/683-pr_24
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие–блок37,при Химикотехнологичен и металургичен университет„Студентски град”,гр.София
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сграда, собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет – студентско общежитие гр. София, Студентски град в т.ч.: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническата спецификация и количествената сметка - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в ....прод.VI.3
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
501500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45400000      
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сграда, собственост на Химикотехнологичен и металургичен университет – студентско общежитие гр. София, Студентски град в т.ч.: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническата спецификация и количествената сметка - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрената количествена сметка, приложена към документацията за участие. Предвижда се подмяна на врати, ремонтни работи на антрета, бани и покрив.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация на персонала и строителството” (ОПС)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
501500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, минимум, първа група, пета категория по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., или по- висока категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, респ. в аналогичен регистър посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето/лицата което/които ще изпълнява/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
Преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител представя копие на Удостоверение и валиден талон за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице – удостоверение от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/.
Преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.


1. Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството – 70 000.00 лева. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството . Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документите, които доказват професионална компетентност на лицата. 3. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на сертификат EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство. 4. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от eЕЕДОП с посочване на конкретните документи, обхват, валидност и издател. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на сертификат EN ISO 14001:2008 (2015) или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство.

1.През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.
* За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум пета категория . 2.Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта: Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Специфичен професионален опит като технически ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката; Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Специфичен професионален опит като специалист контрол на качеството при изпълнението на поне 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката; Специалист по безопасност и здраве (СБЗ) - да притежава валидно удостоверение за Безопаснст и здраве в строителството, съгласно № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или еквивалентен документ. Специфичен професионален опит като специалист по безопасност и здраве при изпълнението на поне 1 (един) обект, сходен с предмета на поръчката; Забележка:* За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум пета категория. 3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство. 4. Участникът трябва да притежава внедрена система за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2008 /2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС .Гаранцията се представя в една от следните форми:А) Банкова гаранция – безусловна и неотменяема Б) Парична сума внесена по сметка на ХТМУ В) Застраховка.Авансово плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) от общата стойност на договора.Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, размерът на авансовото плащане се добавя към размера на окончателното плащане. Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните плащания е до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора. Окончателно плащане не може да бъде по–малко от 10 % (десет процента).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Климент Охридски № 8, сгр. А - Ректорат

На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

..прод. от разд. II.1.4..техническата спецификация и одобрената количествена сметка, приложена към документацията за участие. Предвижда се подмяна на врати, ремонтни работи на антрета, бани и покрив.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: лица, за които са налице основанията по чл 54 и 55 от ЗОП и лица за които са приложими националните основания за изключване, освен ако не са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. Основанията за отстраняване са подробно описани в РАЗДЕЛ ІІI.РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, т. 2.2. Лично състояние на участниците от Документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок, съгласно чл. 197 т. 4, т. 7 б. "а" и "д"от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва