Информация за преписката

Възложител: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" към Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01482-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://microbio.bas.bg/wordpress/index.php/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-2020-g/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е Доставка на имунологични китове, консумативи, реактиви и набори за изолиране на нуклеинови, реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980855   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  08.06.2020 г. 
2   980861   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2020 г.  08.06.2020 г.