Информация за преписката

Възложител: Община Враца
Номер: 00814-2020-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18
Процедура: Публично състезание
Описание: Продължение от Раздел II.1.1) Наименование........Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“. Предвидена е рехабилитация на съществуващото трасе с обща дължина 1 395 м., в т.ч. участък с дължина от 395 м асфалтова настилка и участък с дължина от 1000 м бетонова настилка. Пътният участък се намира в землището на село Згориград, община Враца. Участъкът от 395 м е със средна ширина 6 м и е в лошо състояние, изпълнявани са множество частични текущи ремонти, вследствие на което е нарушена целостта му, като това е повлияло негативно на носимоспособността и равността на пътното платно и затруднява придвижването на моторни превозни средства. Бетоновата настилка с дължина 1000 м и ширина 6 м и с различна степен на амортизация. На места бетоновата настилка изцяло липсва или е разрушена с дупки, вследствие на което е нарушена целостта и, като това е повлияло негативно на носимоспособността и равността на пътното платно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980808   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
2   980810   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
3   995734   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.10.2020 г.  01.10.2020 г. 
4   1024879   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.12.2021 г.  08.12.2021 г.