Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2020-0033
Адрес на профила на купувача: https://svilengrad.nit.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на сграда – Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор в община Свиленград. Основните видове СРР са: подмяна до вертикален щранг на водопроводната и канализационна инсталации в санитарните помещения,демонтаж на всички санитарии в бани и тоалетни;демонтаж на плочките по стени и под;изкърпване на стени и тавани с вароциментова мазилка;полагане на мазана хидроизолация по стени и под в бани и тоалетни;доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени и гранитогрес по под;монтаж на ново оборудване за бани и тоалетни;шпакловане и боядисване с влагоустойчива боя по таван;шпакловане и боядисване с латекс боя - трикратно по стени и тавани;доставка и монтаж на ПП тръби PN20 STABI с Al вложка DN 32 с топлоизолация за отклонение за отопление към администрация.Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №3.1), неразделна част от Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980780   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
2   980782   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2020 г.  05.06.2020 г. 
3   999242   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
4   1021010   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.09.2021 г.  23.09.2021 г. 
5   1033871   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         10.05.2022 г.  10.05.2022 г. 
6   1034075   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2022 г.  17.05.2022 г.