Деловодна информация
00040Община Свиленград
И-4025 05/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00040-2020-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свиленград 000903825
бул. България № 32,стая 302
Свиленград BG422 6500 България
инж.Грозденка Дюлгерова,Елка Карнобатлиева +359 379-74308 /+359 379-74351
obshtina@svilengrad.bg +359 379-74371

Интернет адрес/и

www.svilengrad.bg

https://svilengrad.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/tekushh-remont-na-sgrada-%E2%80%93-dom-za-plnoletni-licza-s-psixichni-razstrojstva-v-s.pstrogor/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Свиленград 000903825
бул. България № 32,стая 302
Свиленград BG422 6500 България
Мария Димитрова +359 379-74302
obshtina@svilengrad.bg +359 379-74371

Интернет адрес/и

www.svilengrad.bg

https://svilengrad.nit.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на сграда – Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор, община Свиленград
45000000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на сграда – Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор в община Свиленград. Основните видове СРР са: подмяна до вертикален щранг на водопроводната и канализационна инсталации в санитарните помещения,демонтаж на всички санитарии в бани и тоалетни;демонтаж на плочките по стени и под;изкърпване на стени и тавани с вароциментова мазилка;полагане на мазана хидроизолация по стени и под в бани и тоалетни;доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени и гранитогрес по под;монтаж на ново оборудване за бани и тоалетни;шпакловане и боядисване с влагоустойчива боя по таван;шпакловане и боядисване с латекс боя - трикратно по стени и тавани;доставка и монтаж на ПП тръби PN20 STABI с Al вложка DN 32 с топлоизолация за отклонение за отопление към администрация.Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №3.1), неразделна част от Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
60833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

гр.Свиленград, местност "Дом за социални грижи"

Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на сграда – Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор, община Свиленград. Основните видове СРР са: подмяна до вертикален щранг на водопроводната и канализационна инсталации в санитарните помещения,демонтаж на всички санитарии в бани и тоалетни;демонтаж на плочките по стени и под;изкърпване на стени и тавани с вароциментова мазилка;полагане на мазана хидроизолация по стени и под в бани и тоалетни;доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени и гранитогрес по под;монтаж на ново оборудване за бани и тоалетни;шпакловане и боядисване с влагоустойчива боя по таван;шпакловане и боядисване с латекс боя - трикратно по стени и тавани;доставка и монтаж на ПП тръби PN20 STABI с Al вложка DN 32 с топлоизолация за отклонение за отопление към администрация.Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №3.1), неразделна част от Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР-П1    30%
Цена
70%
II.2.6) Прогнозна стойност
60833.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максималната обща цена на поръчката е 60 833,00 лева без ДДС с включени 5% непредвидени разходи свързани с прякото изпълнение на строително монтажните работи.
Непредвидените разходи са в размер на 5% от общата цена на СМР.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т.6 като посочи списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, които ще изпълнява обществената поръчка, с посочена професионалната компетентност на лицата в това число: Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Образование (степен, № на диплома, учебно заведение) – където е необходимо;Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обекти, съобразно изискванията на възложителя и в случай, че с описанието на опита се покрива изискване на възложителя за притежание на опит);Допълнителна професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение или друг еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа; номер и дата на издаването му; издател на документа, обхват и валидност (когато е приложимо)
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
2. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката" следва да се разбира:
„дейности за строителство, свързани с текущ и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или изграждане на сграда”.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с посочване на списък на дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съдържащ информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида;
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител следва да представи списък на дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


1. Участникът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Минимално ниво:
1.1. Технически ръководител – „строителен инженер”, или “архитект”, или “строителен техник” или еквивалентно образование.
1.2. Специалист по контрол на качеството - лице, което да притежава удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Забележка: Посочените от участника лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип за изпълнение на строителството.
2.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Минимално ниво: Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство, свързани с текущ и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или изграждане на сграда за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и чл. 69 от ЗПКОМПИ. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
Липсата на горепосочените обстоятелства се декларират в ЕЕДОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Град Свиленград, сградата на Общинска администрация, ет.1, Голяма заседателна зала

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС с включени 5% непредвидени разходи. Гаранцията може да се представи под формата:
- на банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя),
-на парична сума, преведена по сметка на Община Свиленград: BIC-DEMIBGSF, IBAN-BG27DEMI92403300034744, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет...............” ,
-на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Свиленград и със срок на валидност – срока на изпълнение на обществената поръчка плюс 150 календарни дни.
По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
Плащанията по договора ще се осъществяват съгласно проекта на договор - Образец №4 от Документацията за участие.
Инф. за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:НАП:Инф. Тел. на НАП-070018700; интернет адрес: http://www.nap.bg/;Относно задълженията, опазване на околната среда: МОСВ:Информационен център на МОСВ;София1000,ул."У.Гладстон"№67,Телефон:02/9406331;Интернетадрес: http://www3.moew.government.bg/;Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва