Информация за преписката

Възложител: Община Крумовград
Номер: 00467-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1463-02-06-2020.html
Процедура: Публично състезание
Описание: За обекта от настоящата обществената поръчка има изработен инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на строителството за обекта, са описани и рамкирани в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект. Категория на строежа, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ е: IV-та категория. Обекта предмет на настоящата обществена поръчка е за рехабилитация на ул. „Съединение“. Целта на разработката е организиране и регулиране на движението по едно от най-натоварените улични трасета от транспортната схема на града, в съответствие със съвременните изисквания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   980200   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.06.2020 г.  02.06.2020 г. 
2   980204   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.06.2020 г.  02.06.2020 г. 
3   997630   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.10.2020 г.  20.10.2020 г. 
4   1018183   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.08.2021 г.  06.08.2021 г.