Информация за преписката

Възложител: Община Казанлък
Номер: 00119-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.kazanlak.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва II подетап от инвестиционен проект за обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - I етап“. Целия първи етап на строителството, обхваща изграждане на канализационна мрежа в източната част на града, като са обособени четири подетапа. Първият подетап беше изпълнен през 2018г. със средства предоставени от ПУДООС, като включва отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън - от о.к.300 до Преливник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979866   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
2   979874   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.06.2020 г.  01.06.2020 г. 
3   991969   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.08.2020 г.  21.08.2020 г. 
4   1031274   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2022 г.  08.03.2022 г.