Деловодна информация
00119
 
не
00119-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Казанлък 000817778
бул. Розова долина № 6
Казанлък BG344 6100 България
инж.Кънчо Христов +359 43198-255
k.hristov@kazanlak.bg +359 43198-266

Интернет адрес/и

http://www.kazanlak.bg

http://www.kazanlak.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.kazanlak.bg/page-9875.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КРЪН - I ЕТАП, II ПОДЕТАП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЛИВЕН КАНАЛ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО ЗАУСТВАНЕ В Р. КРИВАТА ВАДА; КОЛЕКТОР ЗА РАЗРЕДЕНИ БИТОВИ ВОДИ ОТ ПРЕЛИВ
45232400      
Строителство

Предметът на поръчката включва II подетап от инвестиционен проект за обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - I етап“. Целия първи етап на строителството, обхваща изграждане на канализационна мрежа в източната част на града, като са обособени четири подетапа. Първият подетап беше изпълнен през 2018г. със средства предоставени от ПУДООС, като включва отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън - от о.к.300 до Преливник.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1650153.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

територията на Община Казанлък, Република България

Предвижда се изграждане на отливен канал от преливник до заустване в р. Кривата вада с дължина 297,60 м – мерено по оста. Завършва със заустващо съоръжение в реката, което е дадено на чертеж №13. По дължината на канала са предвидени два ревизионни отвора – местоположението им е дадено на надлъжния профил. Ревизионните отвори ще се изпълнят от стоманобетонови цилиндрични елементи за ревизионни шахти и ще бъдат покрити с бетонови кахпаци. На изхода на канала – при заустващото съоръжение, задължително да се монтира предпазна решетка, изпълнена от метални пръти N22, обкантени от метален профил L70/70/7, за да се избегне волното или неволно навлизане в съоръжението на хора и животни. На следващо място ще се изгради колектор за разредени битови води от преливник до съществуваща РШ на канализационен колектор с. Шейново – гр. Казанлък с обща дължина 647 м, целия проектиран от тръби DN500, РР-В (полипропилен кополимер). Ще се изгради и част от Главен колектор 1 – от о.к. 300 до о.к. 244 с дължина 891 м, проектиран от РР-В (полипропилен кополимер) тръби с диаметри – DN1600, 1400, 1200 и 1000.
Предметът на поръчката включва II подетап от инвестиционен проект за обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън - I етап“. Целия първи етап на строителството, обхваща изграждане на канализационна мрежа в източната част на града, като са обособени четири подетапа. Първият подетап беше изпълнен през 2018г. със средства предоставени от ПУДООС, като включва отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън - от о.к.300 до Преливник.
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    20
програма за управление на дейностите    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1650153.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

финансирането на проекта се осигурява от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

4.3.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи IV група, втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от еЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация - когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележка: На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи доказващи декларираната в ЕЕДОП информация относно съответствието с поставените критерии за подбор към финансовото и икономическото състояние, цитирани по-горе (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. 4.5.1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на канализационни мрежи и съоръжения с обща дължина не по-малко от 1835 м.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от еЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;.2.при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното в т.2 изискване чрез представяне на еЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката)
Информацията се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП. При сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай, че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата избрания изпълнител е представил някои от изброените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор не е необходимо да ги представя повторно.


1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета на поръчката.;2.4.5.2. Участникът трябва разполага със следните технически лица за изпълнение на поръчката:
1). Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше строително образование, специалност „ВиК” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;
2). Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;
3). Инженер – геодезия - да притежава висше строително образование, специалност „Геодезия” или еквивалентна, професионален опит от минимум 3 (три) години и участие в минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

сградата на Общинска администрация-Казанлък, бул.Розова долина №6, ет.1, зала 6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците и средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

8.1. Възложителят отстранява от процедурата:
• Участник който не отговаря на условията по т.4.1.1 (основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП) от настоящата документация за участие;
• Участник който не отговаря на поставените критерий за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията.
• Участник който е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
• Участник който е представил оферта която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово, право които са изброени в приложение №10 от ЗОП.
• Участник, който не е представил в срок обосновката или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.
• Участници, които са свързани лица;
• кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.
• лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
• Участник, предложил цена, по – висока от прогнозната стойност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва