Информация за преписката

Възложител: Община Кърджали
Номер: 00322-2020-0012
Адрес на профила на купувача: https://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Дейност1: Изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза за Клетка 2 и 3, втори ретензионен басейн за инфилтрат РБ2, обслужваща нфраструктура за клетки 2 и 3 и 1 брой мониторингов кладенец за контрол на емисиите към подземните води под отпадъчното тяло на депото;Дейност 2:Проектиране на система за видеонаблюдение;Дейност 3:Съгласуване от името на Възложителя на изготвените проекти;Дейност 4: Цялостно изпълнение на изготвените по Дейности 1 и 2 и одобрени по Дейност 3 инвестиционни проекти – строителство, доставка на материали, доставка на монтаж на съоръжения, обслужваща инфраструктура, система за видеонаблюдение, 1 брой мониторингов кладенци и всички свързани с тяхната експлоатация подобекти, включително изготвяне на екзекутивна документация;Дейност 5: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;Дейност 6: Извършване на гаранционна поддръжка на всички изпълнени СМР.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979590   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979591   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г.