Деловодна информация
00322
92-00-667 29/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00322-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Кърджали 000235920
бул.България 41
Кърджали BG425 6600 България
Беркант Барзат +359 36167-330
bbarzat@kardjali.bg +359 36162-968

Интернет адрес/и

www.kardjali.bg

https://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА КЛЕТКИ 2 И 3 НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-КЪРДЖАЛИ И ОБСЛУЖВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА КЛЕТКИ 2 И 3“
45222110      
Строителство

Дейност1: Изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза за Клетка 2 и 3, втори ретензионен басейн за инфилтрат РБ2, обслужваща нфраструктура за клетки 2 и 3 и 1 брой мониторингов кладенец за контрол на емисиите към подземните води под отпадъчното тяло на депото;Дейност 2:Проектиране на система за видеонаблюдение;Дейност 3:Съгласуване от името на Възложителя на изготвените проекти;Дейност 4: Цялостно изпълнение на изготвените по Дейности 1 и 2 и одобрени по Дейност 3 инвестиционни проекти – строителство, доставка на материали, доставка на монтаж на съоръжения, обслужваща инфраструктура, система за видеонаблюдение, 1 брой мониторингов кладенци и всички свързани с тяхната експлоатация подобекти, включително изготвяне на екзекутивна документация;Дейност 5: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;Дейност 6: Извършване на гаранционна поддръжка на всички изпълнени СМР.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3760000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45222110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Регионален център за управление на отпадъците Кърджали, разположен в землището на село Глухар, община Кърджали

Дейност1: Изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза за Клетка 2 и 3, втори ретензионен басейн за инфилтрат РБ2, обслужваща нфраструктура за клетки 2 и 3 и 1 брой мониторингов кладенец за контрол на емисиите към подземните води под отпадъчното тяло на депото;Дейност 2:Проектиране на система за видеонаблюдение;Дейност 3:Съгласуване от името на Възложителя на изготвените проекти;Дейност 4: Цялостно изпълнение на изготвените по Дейности 1 и 2 и одобрени по Дейност 3 инвестиционни проекти – строителство, доставка на материали, доставка на монтаж на съоръжения, обслужваща инфраструктура, система за видеонаблюдение, 1 брой мониторингов кладенци и всички свързани с тяхната експлоатация подобекти, включително изготвяне на екзекутивна документация;Дейност 5: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;Дейност 6: Извършване на гаранционна поддръжка на всички изпълнени СМР.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на предложените от участника услуги за проектиране и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя    20
Оценка на предложението на участника за изпълнение на строителството    40
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
3760000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - IV-та група, II-ра /втора/ категория
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство

Участникът попълва раздел Б: „ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ " в Част IV: „Критерии за подбор" от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1, Раздел Б:„Икономическо и финансово състояние “);
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една дейност по строителство и/или инженеринг - проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, за който е издадено разрешение за ползване.
2.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно минимум 1/една/ услуга по инвестиционно проектиране с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
3.Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани експерти, в това число минимум:Главен проектант;Проектант част Технологична;Проектант част биологична рекултивация.
4.Участникът следва да разполага с минимум по един от следните експерти:Част Технологична;Част Геодезическа;Част Геология;Част Паркоустройство и благоустрйство;Част ВиК и пречистване на водите;Част Електрическа;Част Пътна;Част Пожарна безопасност; План за управление на строителните отпадъци; План за безопасност и здраве; Част "Контрол и мониторинг";Част "Техническа рекултивация";Част "Биологична рекултивация";Част Сметна документация.
5.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав за изпълнението на строителството, както следва: Ръководител обект; Технически ръководител; Отговорник по контрола върху качеството; Координатор по безопасност и здраве;


1.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект, на който участникът се позовава за покриване на този критерий за подбор в ЕЕДОП.Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП горното изискване се доказва с документи (референции, удостоверения за добро изпълнение), удостоверяващи изпълнените строителни дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, копие от издаденото разрешение за ползване. Документите да съдържат: информация за изпълнено строителство, за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят не поставя изискване за обем.
2.Участникът попълва поле 1б) от раздел В:Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП - Списък на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект, на който участникът се позовава за покриване на този критерий за подбор в ЕЕДОП.Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП горното изискване се доказва с копие от издаденото разрешение за строеж и документи, удостоверяващи изпълнените услуги по проектиране, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП и които документи съдържат: информация за извършеното проектиране, за стойността, датата, на която е приключило изпълнението и получателите.
3.Участникът попълва поле 1б) т.6 от раздел В:Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП;Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП горното изискване се доказва с копие от документи за пълна проектантска правоспособност и от референции за доказване на изисквания специфичен опит, включително копие от издаденото разрешение за строеж.
4. Участникът попълва поле 1б) т.6 от раздел В:Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП горното изискване се доказва с копие от документи за пълна проектантска правоспособност и удостоверения за правоспособност за изготвяне на проекти по части „Пожарна безопасност”, „План за безопасност и здраве“ и част „План за управление на строителните отпадъци“.
5.Участникът попълва поле 1б) т.2 от раздел В:Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП горното изискване се доказва с копие от документи за професионална квалификация, удостоверения за изискваната придобита квалификация и от референции за доказване на изисквания специфичен опит, включително издадените разрешения за ползване, където се изискват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Кърджали, бул.България 41, етаж 2, стая 211

Отварянето на Офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник , за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-12 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
2.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т.1- т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва