Информация за преписката

Възложител: Община Севлиево
Номер: 00189-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.sevlievo.bg/bg/article/4302/smr-stadion.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на поръчката е изпълнение на СМР за ремонт на сграда общинска собственост на територията на град Севлиево - сграда на стадион в гр.Севлиево.През годините периодично са извършвани ремонти вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата , както и топло и хидроизолация на покривите. Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979537   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979546   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   993219   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.09.2020 г.  03.09.2020 г. 
4   1001897   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.12.2020 г.  09.12.2020 г.