Деловодна информация
00189Община Севлиево
ДД-1-Г-01.25 29/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00189-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Севлиево 000215889
пл. Свобода № 1
Севлиево BG322 5400 България
инж.М.Митев +359 0675396141
sevlievo@sevlievo.bg +359 067532773

Интернет адрес/и

www.sevlievo.bg

http://www.sevlievo.bg/bg/article/4302/smr-stadion.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sevlievo.bg/bg/article/4302/smr-stadion.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”
45000000      
Строителство

Предмет на поръчката е изпълнение на СМР за ремонт на сграда общинска собственост на територията на град Севлиево - сграда на стадион в гр.Севлиево.През годините периодично са извършвани ремонти вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата , както и топло и хидроизолация на покривите.
Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
126224.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Севлиево

През годините периодично са извършвани вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата , както и топло и хидроизолация на покривите. Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок (П1)    10
Срок за изпълнение (П2)    20
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
126224.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионалната дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална отгтоворност на строителя- съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице - участник, в съответствие с чл.171 а, ал.1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Б:“Икономическо и финансово състояние“ т.5) съответната информация.


ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и застрахователно дружество - издател, номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”. Преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира СРМР за преустройство и/ или реконструкция и/ или основен ремонт на сгради и/ или строителство на нови сгради по смисъла на §5,т.38,т.40,т.42 и от ЗУТ или еквивалент, включващи комбинация от следните дейности: Подмяна на съществуваща дограма; всички видове вътрешни ремонти- направа на тавани с гипсокартон; грундиране; боядисване с латекс; ел.инсталации- демонтаж и монтаж осв.тела; вътрешни В и К инсталации; настилки ; облицовки; топло и хидроизолация на плоски покриви; външна топлоизолация стени, включително шпакловки и мазилки и др.
2. Участникът трябва да разполага като минимум с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав, както следва: 1. Технически ръководител: лице, отговарящо на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ – лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна, "инженер" или еквивалентна, "архитект" или еквивалентна, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентна и "Техника" или еквивалентна
2. Експерт „Контрол по качеството” – да притежава правоспособност /Удостоверение/Сертификат за преминато обучение/ за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
3. Експерт по безопасност и здраве в строителството: да притежава актуално удостоверение, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
4. Експерт ”ОВК” /”Отопление, вентилация и климатизация”/ – да притежава квалификация "инженер" или еквивалентна, специалност ”ОВК” или еквивалентна.Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.


По т. 1 - ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
По т. 2 - ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции)
Информацията се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).!!!Възложителят допуска функцията на Технически ръководител и Експерт ”ОВК” да се изпълнява от едно лице в случай, че същото покрива изискванията на възложителя за всяка от позициите по отделно.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Представя се под формата на •парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или • безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на Възложителя, или • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след прекратяването му, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Зала 200 в административната сграда на Община Севлиево, гр.Севлиево, пл. Свобода №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 101, ал. 11 от ЗОП. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато участник е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използването на подизпълнители или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 1 и 4 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл.112 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгл. разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва