Информация за преписката

Възложител: Община Хасково
Номер: 00211-2020-0014
Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/f5e8a6637ce30bb62206d05146aff28c
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката обхваща „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“. Планираните ремонтни работи са в обхвата на текущ ремонт съгласно ЗУТ. Съществуващата асфалтова настилка на двора на училището е в лошо състояние – напукана и с много неравности. Предвижда се нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, полагане на битумен разлив за връзка на стар и нов асфалтобетон и полагане на нов плътен асфалтобетон с дебелина 5см. Във връзка с полагането на новия асфалтобетон и последващата промяна на нивото, е необходимо да се коригира нивото на съществуващите бетонови бордюри към наличните тротоарни плочки в двора / демонтаж и монтаж на съществуващите бордюри/, както и да се коригира нивото на съществуващите шахти /ДШ и РШ/. Шахтите трябва също да се почистят. В северната част на двора е наличен бетон върху съществуващата асфалтова настилка, който трябва да се премахне в участъка където ще се полага новия ...
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979540   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
2   979544   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.05.2020 г.  29.05.2020 г. 
3   991418   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.08.2020 г.  19.08.2020 г. 
4   999668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.11.2020 г.  12.11.2020 г.