Деловодна информация
00211
ОП-17 29/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00211-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Хасково 000903946
пл. Общински №1
Хасково BG422 6300 България
инж. Венцислава Антонова +359 38603375
zop@haskovo.bg +359 38664110

Интернет адрес/и

www.haskovo.bg

http://profil.haskovo.bg:1111/d/f5e8a6637ce30bb62206d05146aff28c


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.haskovo.bg:1111/d/f5e8a6637ce30bb62206d05146aff28c
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“
45236119      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“. Планираните ремонтни работи са в обхвата на текущ ремонт съгласно ЗУТ. Съществуващата асфалтова настилка на двора на училището е в лошо състояние – напукана и с много неравности. Предвижда се нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, полагане на битумен разлив за връзка на стар и нов асфалтобетон и полагане на нов плътен асфалтобетон с дебелина 5см. Във връзка с полагането на новия асфалтобетон и последващата промяна на нивото, е необходимо да се коригира нивото на съществуващите бетонови бордюри към наличните тротоарни плочки в двора / демонтаж и монтаж на съществуващите бордюри/, както и да се коригира нивото на съществуващите шахти /ДШ и РШ/. Шахтите трябва също да се почистят. В северната част на двора е наличен бетон върху съществуващата асфалтова настилка, който трябва да се премахне в участъка където ще се полага новия ...
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236119      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Територията на Община Хасково

Предметът на поръчката обхваща „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“. Планираните ремонтни работи са в обхвата на текущ ремонт съгласно ЗУТ. Съществуващата асфалтова настилка на двора на училището е в лошо състояние – напукана и с много неравности. Предвижда се нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, полагане на битумен разлив за връзка на стар и нов асфалтобетон и полагане на нов плътен асфалтобетон с дебелина 5см. Във връзка с полагането на новия асфалтобетон и последващата промяна на нивото, е необходимо да се коригира нивото на съществуващите бетонови бордюри към наличните тротоарни плочки в двора / демонтаж и монтаж на съществуващите бордюри/, както и да се коригира нивото на съществуващите шахти /ДШ и РШ/. Шахтите трябва също да се почистят. В северната част на двора е наличен бетон върху съществуващата асфалтова настилка, който трябва да се премахне в участъка където ще се полага новия асфалтобетон.
Върху новата асфалтова настилка е предвидено полагане на синтетична спортна настилка /с дебелина поне 10мм/ – полиуретанова или спортна каучукова система или еквивалентна. Същата трябва да е подходяща за полагане върху асфалтова основа. Върху новата спортна настилка трябва да се разчертае комбинирано игрище за няколко спорта - футбол, баскетбол, волейбол, народна топка. Към настоящия момент такова игрище е разчертано върху старата асфалтова настилка. Площта на игрището е 1530 кв. м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на строителния процес, включително временно строителство и организация на строителната площадка    15
Организация на доставките на материали и оборудване    5
Организация на персонала, взаимозаменяемост, разпределение на човешкия ресурс и отговорностите    5
Предложен общ гаранционен срок    15
Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване за вписване в централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за строежи от първа група (строежи от високото строителство): пета или по-висока категория или еквивалентен документ за вписване в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в което е установен чуждестранния участник или съдружника в обединението/консорциума или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор - копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (или се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди подписване на договор участника определен за изпълнител, когато е чуждестранно лице, следва да извърши съответна регистрация в ЦПРС.
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, произтичаща съгласно чл. 171 от ЗУТ във връзка с чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството, в които е установен).
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да представи документи, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор - доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строител с покритие за строежи от пета или по-висока категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен* с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Забележка: За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или текущ ремонт на спортни площадки на открито и за обществено обслужване с обща . площ не по-малка от 1000м2.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
*Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности, т.е. за всяка позиция трябва да бъде предложено различно лице.
3. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
4. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.
5. Участниците трябва да са сертифицирани за в областта на строителството по стандарт EN ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда за дейностите или еквивалентен.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, копия на изисканите сертификати.
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (един) обект с дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага най-малко със следните лица:
-Ръководител на обект - да притежава висше образование, степен „магистър“, квалификация строителен инженер или еквивалентна, специалност „Транспортно строителство“ / ”Пътно строителство” или еквивалентна с професионален опит минимум 5 години.
-Технически ръководител – да има квалификация съгласно чл. 163а, ал.4 от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
-Експерт „Контрол по качеството” – притежаващи легитимен сертификат/удостоверение за завършено обучение по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ или еквивалентно.
-Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството: притежаващ актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
3. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:
-Асфалтополагаща машина – 1 бр.;
-Валяк пневматичен – 1 бр.;
-Валяк вибрационен – 1 бр.;
-Пътна фреза –1 бр.;
-Автогудронатор – 1 бр.;
-Самосвал – 1 бр.;
4. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.
5. Участниците трябва да са сертифицирани за дейности свързани със строителство, по стандарт: EN ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда за дейностите или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди подписване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.
Преди превеждане на авансово плащане, изпълнителят представя гаранция, покриваща пълния размер на аванса в размер на 30% от стойността на договора.
Гаранциите се представят в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

19/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Хасково, пл. Общински №1, ет.2, заседателна зала

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 5 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, не се допускат и се отстраняват от участие и участници, които са свързани лица, както и лица, които са извършили нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
2.С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
3.Срокът за валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва