Информация за преписката

Възложител: Община Харманли
Номер: 00056-2020-0010
Адрес на профила на купувача: https://harmanli.nit.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: " Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979474   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979475   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   999884   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2020 г.  16.11.2020 г.