Информация за преписката

Възложител: Община Хитрино
Номер: 00172-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/hitrino-809/
Процедура: Публично състезание
Описание: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти, общинска собственост – старо кметство в с.Тимарево, парк в с.Тимарево, кметство и здравна служба в с. Висока поляна и спортна площка в с.Каменяк Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Технически спецификации“, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979383   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979384   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   993017   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.09.2020 г.  02.09.2020 г.