Информация за преписката

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
Номер: 00233-2020-0036
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка „Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“ са реконструкция и основен ремонт на съществуваща административна сграда с два етажа, промишлена сграда /гараж дрезини/ и друг вид сграда /склад/, което включва промени в конструктивно отношение и намаляване на етажността на двуетажната административна сграда- дежурен пункт на подрайон енергоразпределителен Шумен, ремонтни дейности и изграждане на нови покривни конструкции за другите сгради, подмяна на площадков водопровод и канализация, и изграждане на нова вертикална планировка на терена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2020 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979370   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
2   979371   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.05.2020 г.  28.05.2020 г. 
3   1009794   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.03.2021 г.  22.03.2021 г.