Деловодна информация
00233
ЖИ-18746 28/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00233-2020-0036 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза №110
София BG411 1233 България
Цветелина Николова +359 29322913
tz.nikolova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrcONBMcFc9kA%3d%3d
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза 110
София BG411 1233 България
инж. Инес Топалова-Дръндева +359 29322913
tz.nikolova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза 110
София BG411 1233 България
Евгения Русимова +359 29326115
tz.nikolova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Поддържане на жп инфраструктура

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“
45200000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка „Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“ са реконструкция и основен ремонт на съществуваща административна сграда с два етажа, промишлена сграда /гараж дрезини/ и друг вид сграда /склад/, което включва промени в конструктивно отношение и намаляване на етажността на двуетажната административна сграда- дежурен пункт на подрайон енергоразпределителен Шумен, ремонтни дейности и изграждане на нови покривни конструкции за другите сгради, подмяна на площадков водопровод и канализация, и изграждане на нова вертикална планировка на терена.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1704878.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Гр. Шумен, Промишлена зона, Подрайон електроразпределителен /ПЕ/ Шумен.

Основни дейности в обхвата на поръчката:
Съгласно одобрен технически проект и Разрешение за строителство, издадено от главния архитект на Община Шумен, в обхвата на поръчката се предвижда реконструкция и ремонт на трите сгради, обособени като отделни обекти, както и благоустрояване на площадката.
Подобект 1: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЗП: сграда - 307,70 кв.м.; сутерен -237,50 кв.м.
Предвижда се поетапно разрушаване отгоре надолу на съществуващата сграда до кота ±0,00, запазване на сутерена и изграждане на нов обем с конструкция от метални рамки и двускатен покрив, която да изпълнява същата обслужваща функция за дейността на пункта.
На кота ±0,00 са разположени:
1.Стая за нощувка – 17,30 кв.м
2.Баня/ WC – 4,05 кв.м.
3.Преддверие – 2,80 кв.м.
4.Стая за нощувка – 14,85 кв.м.
5.Стълбище – 16,00 кв.м.
6.Съблекалня – 16,75 кв.м.
7.Душове – 3,20 кв.м.
8.Преддверие – 1,85 кв.м.
9.WC – 1,80 кв.м.
10.Преддверие – 2,30 кв.м.
11.Преддверие – 2,10 кв.м.
12.WC – 1,60 кв.м.
13.Кухненски бокс – 5,10 кв.м.
14.Зала за хранене и почивка – 15,00 кв.м.
15.Коридор – 39,00 кв.м.
16.Работилница – 22,20 кв.м.
17.Стая ръководител – 21,30 кв.м.
18.Стая дежурен – 11,30 кв.м.
19.Ветробран – 12,90 кв.м.
20.Зала за съвещания – 20,50 кв.м.
21.Гараж за високопроходим автомобил – 38,50 кв.м.
На кота -3,00 са разположени:
1.Склад – 14,00 кв.м
2.Склад – 14,80 кв.м
3.Коридор – 12,80 кв.м
4.Стълбище – 16,00 кв.м
5.Склад – 26,90 кв.м
6.Абонатна – 31,60 кв.м
7.ПРУ – 22,90 кв.м
8.Преддверие – 1,40 кв.м
9.Преддверие – 1,40 кв.м
10.WC – 1,40 кв.м
11.Склад – 10,90 кв.м
12.Склад – 20,60 кв.м
13.Преддверие – 6,55 кв.м
14.Коридор – 12,45 кв.м
Подобект: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА /ГАРАЖ ДРЕЗИНИ/ - ЗП-229,80 кв.м.
Конструкция на сградата ще бъде запазена. Премахват се съществуващите покрития на покрива и се изгражда нова рамкова конструкция от метални профили, корозионно защитени чрез поцинковане и боядисване в заводски условия. Новата покривна конструкция ще бъде двускатна с покривни термопанели. Отводняването ще се осъществява чрез безшевни улуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие. Фасадните стоманобетонни панели ще бъдат укрепени. От външната им страна ще бъде изградена допълнителна конструкция от метални профили, за които ще се монтират фасадни термопанели.
Подобект: ДРУГА СГРАДА /СКЛАД/ - ЗП – 102,50 кв.м.
Проектно решение: Изцяло се запазва функцията на сградата.На кота + 1,15 се намират:
1.Склад – 13,40 кв.м.
2.Склад – 52.70 кв.м.
3.Помещение за дизел колонка – 2,30 кв.м.
На кота -0,25 се намира помещение за резервоар за дизелово гориво.
Конструкция на сградата ще бъде запазена. Премахват се съществуващите покрития на покрива и се изграждат нова рамкова конструкция от метални профили, корозионно защитени чрез поцинковане и боядисване в заводски условия.
Покривът ще бъде изграден от термопанели. Фасадните стоманобетонни панели ще бъдат укрепени. От външната страна на сградата ще бъде изградена допълнителна конструкция от метални профили, за които ще се монтират фасадни термопанели.
Пълното описание на дейностите предвидени за изпълнение са дадени в Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА СИ – оценка по показател „Срок на изпълнение, съгласно предложеният начин на изпълнение на строителството”    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1704878.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
540

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В прогнозната стойност в поле II.1.5) и II.2.6) са включени 10 % непредвидени разходи в размер на 154 988,94 лева без ДДС.
Комплексната оценка (КО) се формира по следния начин:
КО = ПЦ+СИ
ПЦ–Предложена цена-макс.80т.:
ПЦ = (Цmin/Цi) х 80.
СИ-Срок на изпълнение, съгласно предложеният начин на изпълнение на строителството-не повече от 540 кал.дни,
СИ = (Сmin/Сi)*20.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, доказва съответствието с критерия за подбор със следния документ:
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, копие, заверено от участника. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т.1 от ЗКС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, критерия се доказва със следния документ:
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за строителство, или еквивалент.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
-за строителство за строежи първа категория – 600 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За целите на настоящата поръчка „дейност със сходен предмет и обем“ се разбира: архитектурно-строителни работи, работи по електрически инсталации и системи, ВиК работи и ОВК работи, които са изпълнени при ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и І-ва категория строежи, посочени в чл.2, ал.1 т. 3, т. 4, т.5, т.7, ал. 3 т.1,ал.9, ал.10, ал.11 и ал.12 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, с минимална разгъната застроена площ на сграда 300 м2.
Приема се, че участникът отговаря на изискването, ако има изпълнена дейност по строителството на всяка една от изброените по-горе работи заедно по 1 /един/ договор или поотделно по различни договори за строителство.
Под „изпълнена дейност“ се разбира дейност, за която към датата на подаване на офертата има посочване на наличието на документ, удостоверяващ доброто изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строителството.
2.Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;
3.Участникът да прилага системи за управление на качеството.
При подаване на офертата, съответствието с критерия Технически и професионални способности се посочва в раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии за подбор и раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, критериите се доказват със следните документи:
1) Списък на строителството с предмет и обем, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката за последните 5 години, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, по образец;
2) Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, по образец;
3) Сертификати, за управление на качеството, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, при условията на чл. 64, ал.7 от ЗОП.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по отношение на Технически и професионални способности се доказват: по т.1 и т.2 - от обединението участник, по т.3 - за всеки член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/ документа за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване.


1. Участникът да е изпълнил минимум една дейност за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението, с определена професионална компетентност, както следва:
1) Ръководител на проекта
–Образование и професионална квалификация: образователно-квалификационна степен най-малко „бакалавър“ /ОКС/, професионална квалификация "строителен инженер" или „инженер“ или „архитект“;
–Професионален опит: да е изпълнявал функциите на ръководител на проект/обект или зам. ръководител на проект/обект в поне един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на сграда/и І-ва категория строежи,посочени в чл. 2, ал.1, т. 3, т. 4, т.5, т.7,ал. 3 т.1, ал.9, ал.10, ал.11 и ал.12 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
2) Отговорник за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд
–Образование и професионална квалификация:
•образователно-квалификационна степен най-малко „бакалавър“ /ОКС/, професионална квалификация "строителен инженер" или „инженер“ или „архитект“;
•завършено обучение по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.
Смяната на членовете на ръководния състав с такива, които не са включени първоначално в договора, се извършва само при условията, посочени в договора.
За чуждестранни лица – Ръководител на проекта и Отговорник за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд Възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионална квалификация.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация включващ строителство. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал.7 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Авансово плащане:до 10% от договорната цена без ДДС, ще се изплати до 30дни, след представяне на искане за плащане издадено от Изпълнителя /след датата, от която срокът на договора започва да тече/и гаранция.
Междинни плащания –извършват се като отделни плащания за реално извършени работи по Дейности по ключови събития (ДКС), като се приспада пропорционално авансовото плащане.Задължително условие за извършване на междинно плащане е ДКС да бъде изцяло изпълнена и одобрена.
Оконч.плащане: не по-малко от 5 % от договорната цена,от която се приспада пропорционално авансовото плащане и се извършва в срок до 30 календарни дни след приключване на всички, предвидени в договора дейности и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15).
Плащанията ще се извършват при условията на Решение № 592/2018 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. № 71 от 2018 г., в сила от 03.09.2018 г.).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДП НКЖИ, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 110, партер

Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощаване,оригинал или заверено копие(върху копието на докум.е записано"вярно с оригинала" и има подпис и печат),се предоставя на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП,обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнителите и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.Те се представят от всеки член на обединението,което не е юридическо лице,от подизпълнителите и от третите лица, ако има такива.При скл.на договора, участникът, определен за изпълнител, представя документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.Органите в Република България, от които участниците могат да получат информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки - НАП: www.nap.bg,опазване на околната среда – МОСВ: www.moew.government.bg; закрила на заетостта - Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната - ИА Главна инспекция по труда: ww.gli. government.bg.
Дължими гаранции:1.Гаранция за изпълнение-5% от догов.цена без ДДС;2.Гаранция:при аванс.–в размер на 100% от аванс.предост. сума с ДДС. Гаранциите 1. и 2. се представят под една от формите по чл.111, ал. 5 от ЗОП.3.Гаранция обезпечаваща отговорността на изп. в гаранционния срок за изп.на СМР, представя се при подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа(приложение № 15) и влиза в сила от дата на издаване от ДНСК на разрешение за ползване на обекта, с размер 3,5% от дог.цена и непредв.р-ди /ако има реализирани непредв.разходи/ под формата на парична сума или банкова гаранция.
Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице/ЮЛ/ по чл.10 ал.2 от ЗОП.В.предоставя възможност за оглед на обектите, предмет на настоящата обществена поръчка, след подадено, мин. 3/три/работни дни преди датата за оглед, предварително писмено уведомление, чрез Заявка за оглед по образец.
Съгласно чл. 114 от ЗОП договорът влиза в сила от датата на получаване от страна на И.на писмено уведомление от В. за осигурено финансиране.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ДП НКЖИ отдел Правен
бул. Княгиня Мария Луиза 110
София 1233 България
j.hristova@rail-infra.bg +359 29323065
www.rail-infra.bg +359 29310663

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва