Информация за преписката

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/
Номер: 00145-2020-0023
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq
Процедура: Публично състезание
Описание: ОП вк. в обх.си сл:•Първоначални дейности изброени в техническите спец.;•Изграждане на ЦКС състояща се от ЕКС обслужващи високо 12 ет.сградно тяло, което е част от архитектурата състояща се и от още две ниски тела–по изготвен и одобрен от възлож.проект,в който са застъпени дейностите по доставка,монтиране,изграждане на инсталациите,присъединяване към ел.разпределителната мрежа,зареждане с хладилен агент,изпитания, тестване и въвеждане в експлоатация - осигуряващи база за поетапно реализиране на целия проект без спиране на дейностите на ЦУи ТП на НОИ – София град;•Безплатно гар. обсл.на мястото на експлоатация на доставеното обор.и извършените монтажно – пускови дейности.•Строително възстановителни дейности породени от изпълнението на дейностите по част климатизация. Пълното описание на дейностите е заложено в Техническите специф. на Възложителя, неразделна част от документацията за ОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978816   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978818   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   1002037   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.12.2020 г.  10.12.2020 г. 
4   1023810   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         17.11.2021 г.  17.11.2021 г. 
5   1036668   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2022 г.  28.07.2022 г.