Деловодна информация
00145
1048-40-3#1 26/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00145-2020-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален осигурителен институт 121082521
бул. Александър Стамболийски № 62-64
София BG411 1303 България
Диана Косева +359 029261092
Diana.Koseva@nssi.bg +359 029261424

Интернет адрес/и

https://noi.bg/

https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2020-1016-40-283%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управлява държавното обществено осигуряване.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на централна модулна климатизация в сградата на ЦУ на НОИ – блок „В“ (високо тяло) 29-2020-1016-40-283
45000000      
Строителство

ОП вк. в обх.си сл:•Първоначални дейности изброени в техническите спец.;•Изграждане на ЦКС състояща се от ЕКС обслужващи високо 12 ет.сградно тяло, което е част от архитектурата състояща се и от още две ниски тела–по изготвен и одобрен от възлож.проект,в който са застъпени дейностите по доставка,монтиране,изграждане на инсталациите,присъединяване към ел.разпределителната мрежа,зареждане с хладилен агент,изпитания, тестване и въвеждане в експлоатация - осигуряващи база за поетапно реализиране на целия проект без спиране на дейностите на ЦУи ТП на НОИ – София град;•Безплатно гар. обсл.на мястото на експлоатация на доставеното обор.и извършените монтажно – пускови дейности.•Строително възстановителни дейности породени от изпълнението на дейностите по част климатизация. Пълното описание на дейностите е заложено в Техническите специф. на Възложителя, неразделна част от документацията за ОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1673560      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 62-64–административна сграда блок „В“ (високо тяло), собственост на НОИ.

ОП вк. в обх.си сл:•Първоначални дейности изброени в техническите спец;•Изграждане на ЦКС състояща се от ЕКС обслужващи високо 12 ет.сградно тяло, което е част от архитектурата състояща се и от още две ниски тела–по изготвен и одобрен от възлож.проект,в който са застъпени дейностите по доставка,монтиране,изграждане на инсталациите,присъединяване към ел.разпределителната мрежа,зареждане с хладилен агент,изпитания, тестване и въвеждане в експлоатация - осигуряващи база за поетапно реализиране на целия проект без спиране на дейностите на ЦУи ТП на НОИ – София град;•Безплатно гар. обсл.на мястото на експлоатация на доставеното обор.и извършените монтажно – пускови дейности.•Строително възстановителни дейности породени от изпълнението на дейностите по част климатизация. Пълното описание на дейностите е заложено в Техническите специф. на Възложителя, неразделна част от документацията за ОП.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническо предложение    40%
Гаранционен срок на предложеното оборудване    10%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
1673560      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1. Участникът следва да е вписан в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (чл. 60, ал. 1 от ЗОП).
Минимално ниво: Участникът трябва да e вписан в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи първа група, втора категория (сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители), съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.2.1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), издаден от председателя на Камарата на строителите в България, а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка (съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП), в която са установени.
За доказване на изискването по т. 1.1.:
Участникът декларира изискването по т. 1.1 в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя: заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от първа група, втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.2.1 от ПРВВЦПРС. Удостоверението трябва да е придружено със заверено копие на валиден талон по чл. 34 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 4, т. 1 от ЗКС.
1.2. Когато за изпълнение на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,е необходимо специално разрешение или членство в определена организацияза извършване на тази услуга, възложителят изисква от участника да докаже наличието на такова разрешение или членство(чл. 60, ал. 2 от ЗОП).
Минимално ниво: Участникът следва да притежава документ за правоспособност, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове. Документа за правоспособност следва да е: 1. с обхвата на сертификация за изграждане (производство и/или доставка, монтаж) на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорни и парникови газове; 2. издаден от: Българската браншова камара по машиностроене на осн. чл. 17б, ал. 2 от Закон за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 10, §6 от Регламент № 517/2014, а при чуждестранен участник - от еквивалентен регистър или орган в държавата, в която е установен участникът.
За доказване на изискването по т. 1.2.:
Участникът декларира изискването по т. 1.2. в раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП. В приложимото поле от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация за наличието на валиден документ за правоспособност (сертификат/удостоверение) с посочване на идентификационен номер, вид, валидност, обхват на документа и издател на документа.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя: заверено от участника копиена документа за правоспособност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Участникът декларира изискването в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, за строителство, или еквивалент.
2. Участнкът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Участникът декларира изискването в раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОПучастникът представя: справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


1.Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.), както следва: -строителство за строежи втора категория – 400 000 лева.
2. Минимално ниво: Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността сиоборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката не по-малко от 1 673 560,00 (един милион шестстотин седемдесет и три хиляди петстотин и шестдесет)лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“следва да се разбира оборот реализиран от изграждане на климатични инсталации (включваща дейности производство и/или доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатични инсталации).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП). Участникът декларира изискването в приложимото поле на част IV, буква В от еЕЕДОП.При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, което съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на услугата (строителството) или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). Участникът декларира изискването чрез попълване на приложимото поле в част IV, буква Г от еЕЕДОП, чрез посочване на информация за наличието на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация в областта на предмета на обществената поръчка, издаден на името на участника.Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, моля, да се посочи: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОПучастникът представя: заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват на сертификация, в областта на предмета на обществената поръчка, издаден на името на участника.
3.Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда (чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП). Участникът декларира изискването чрез попълване на приложимото поле в част IV, буква Г от еЕЕДОП, чрез посочване на информация за наличието на валиден сертификат за внедрена система за упр.на кач-то - БДС EN ISO 14001:2015 или екв.с обхват на сертификация в областта на предмета на обществената поръчка, издаден на името на участника.Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, моля, да се посочи: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на д-р, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП,участникът представя: зав.от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за у-е на ок.среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквив, с обхват на сертификация, в областта на предмета на общ.поръчка, издаден на името на участника.
4. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП). Участникът декларира изискването чрез попълване на приложимото поле в част IV, буква В от ЕЕДОП.


1. Мин.ниво:Участникът да е изпълнил поне 1 дейност за строителство,с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5г.от датата на подаване на офертата. За дейност с „предмет и обем идентични с тези на поръчката“, се приемат извършване на дейности по изграждане на климатична система от типа VRF/VRV(включваща производство и/или доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатични инсталации).За дейност с „предмет и обем сходни с тези на поръчката“, се приемат извършване на дейности по изграждане на кл. с-ма от типа мултисплит системи(вкл.пр-во и/или доставка, монтаж и гар.поддръжка на клим.инсталации).Под „изпълнена дейност” се разбира такава, която независимо от датата на сключването/възлагането ?, е приключила към датата на подаване на офер.на участника.
2. Мин.ниво: Участникът следва да прилага внедрена с-ма за упр. на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,с обхват на сертификация в областта на предмета на общ.пор, в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
3.Мин.ниво: Участникът следва да прилага внедрена система за упр.на ок.среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или екв., с обхват на сертификация в областта на предмета на общ.пор., в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП.4.Мин.ниво: Участникът да разполага с персонал и/или с рък.състав за изпълнението на поръчката, както следва: 1. едно техн.лице,отговорно за извършване на орг.за изпъл.на поръчката със съответното обсл.и гар.техн.поддръжка на клим.техника, както и да извършва к-л на качеството – проф.квал.„строителен инженер“ или „инженер“, който е бил на същата позиция на минимум 1 обект, представляващ изграждане на климатизация (вкл.д-те по доставка, монтаж и пускане в експл.на клим.оборудване) за сграда. 2. две техн.лица, за извършване на дейностите по гар.обсл.на клим.техника – притежаващи диплома за завършено „висше“ или „средно“ образ, док.за успешно зав.курс за изв.на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на хладилни и клим.инсталации и термопомпи и проверка за херметичност, изден от ББК,опит по специалността мин.3 г.;3. две техн.лица, които да притежават вал.документ за правоспособност (сертификат), издаден по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 година; 4.две техн.лица, които да притежават вал.свидетелство за правоспособност по заваряване, издадено в съответствие с Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;5. две техн.лица, които да притежават удост-е за прид.мин. 3та квалифик.група по безопасност при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000V, както и диплома за завършено „висше“ или „средно“ обр-е и с минимум 3г.проф.опит.;6.експерт здравословни и безопасни условия на труд–изпълняващ функции на Координатор по безоп.и здраве, съгласно Нар. № 2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи и с минимум 5г. проф.опит.
Заб:Едно лице не може да притежава повече от две от посочените проф.компетентности.При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетенност на лицата (а именно наличие на мин.изискване, поставено от Възложителя за образование и/или проф.квалификация, и/или за проф.опит на целия екип). Списъкът следва да съдържа сл.и-я за: проф.компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; проф.квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Спец.опит/Общ проф.опит (месторабота, период, длъжност, основни функции и други, каквито е необходимо).
ВАЖНО: За чужд.технически лица, възложителят приема еквивалентни обр.-квал.степен, проф.квал.и специалност, съгласно зак-то на д-та, в която са установени.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията и условията на общ.пор.са подробно посочени в докум. и Техн. спецификации; В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя.2.Участниците могат ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основ. за отстраняване.3.Изпълнителят трябва да представи гаранция,обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 3% от стойността на договора. 4.Изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 10% срещу предоставяне на възложителя на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства,покриваща 100 % размера на аван.плащане (с ДДС).Гаранциите се представят във форма по избор, съгл.чл.111,ал.5 от ЗОП. Услов. и сроковете за задър. или освобождаване на двете гаранции са уредени в проекта на дог. 5.Възложителят няма да сключи договор с лице, идентификацията на действителния собственик не може да бъде извършена чрез посочените законови средства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:1) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; 2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3)има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган.4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5) За когото е установено, че: а) е представил документ с невярно съдърж., свързан с удостов. липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за труд. миграция и труд. мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основ. по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата,посочени в чл.54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.2.На осн. чл.55,ал.2 от ЗОП,Възложителят ще отстрани от участие в проц. вс. участник, за когото са налице обстоят. по чл.55,ал.1,т.1,4и5 от ЗОП:1)който e обявен в несъст. или е в производство по несъст.,или е в процедура по ликвидация,или е сключил извънсъд. спор. с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си,а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен ;2)доказано е, че е виновен за неизпъл. на договор за общ. поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;3)е опитал да:а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б)получи информация, която може да му даде неоснов.пред. в проц. за възл. на ОП. 3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при наличие на основанията по чл. 107, т.1, т. 2, т. 3, т. 5 и 6 от ЗОП. 4. Възложителят отстранява участник, за който са налице специфичните национални основания за изключване (отстраняване), както следва: 4.1. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 4.2. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 4.3. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. ВАЖНО:Нац. основания за отстраняване се декларират в раздел Г на ЕЕДОП. 5. Отстранява се от участие участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата (чл. 35а, ал. 3, изр. последно от ППЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва