Информация за преписката

Възложител: Община Ивайловград
Номер: 00041-2020-0010
Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7B7BFFFAD2-A0A5-4712-AEE8-6EAD7D7B1F41%7D
Процедура: Публично състезание
Описание: Голяма част от транспортната инфраструктура в град Ивайловград е компрометирана. С цел осигуряване на безопасна експлоатация на уличната мрежа се налага извършване на ремонтни работи по възстановяване на експлоатационното състояние. Предвижда се извършване на ремонтни работи по тротоарна настилка и по уличното платно, което включва предварително изкърпване и машинно полагане на асфалтови пластове от плътен асфалтобетон. Възложителят си запазва правото да променя видовете и количествата на работите по свое усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съгласно предвидените средства. Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978722   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
2   978725   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2020 г.  22.05.2020 г. 
3   989922   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.08.2020 г.  04.08.2020 г. 
4   1003986   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2021 г.  06.01.2021 г.