Деловодна информация
00041Община Ивайловград
12-00-188 22/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00041-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ивайловград 000235870
ул. България №49
Ивайловград BG422 6570 България
Диана Овчарова - кмет +359 36616090
oba_ivaylovgrad@abv.bg +359 36616022

Интернет адрес/и

http://ivaylovgrad.bg/

http://e-obp.eu/bp/Document/%7B7BFFFAD2-A0A5-4712-AEE8-6EAD7D7B1F41%7D


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7B7BFFFAD2-A0A5-4712-AEE8-6EAD7D7B1F41%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година"
45233142      
Строителство

Голяма част от транспортната инфраструктура в град Ивайловград е компрометирана. С цел осигуряване на безопасна експлоатация на уличната мрежа се налага извършване на ремонтни работи по възстановяване на експлоатационното състояние. Предвижда се извършване на ремонтни работи по тротоарна настилка и по уличното платно, което включва предварително изкърпване и машинно полагане на асфалтови пластове от плътен асфалтобетон. Възложителят си запазва правото да променя видовете и количествата на работите по свое усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съгласно предвидените средства.
Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
366978.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

На територията на Община Ивайловград

Голяма част от транспортната инфраструктура в град Ивайловград е компрометирана. С цел осигуряване на безопасна експлоатация на уличната мрежа се налага извършване на ремонтни работи по възстановяване на експлоатационното състояние. Предвижда се извършване на ремонтни работи по тротоарна настилка и по уличното платно, което включва предварително изкърпване и машинно полагане на асфалтови пластове от плътен асфалтобетон. Възложителят си запазва правото да променя видовете и количествата на работите по свое усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и съгласно предвидените средства.
Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок за изпълнени СМР    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
366978.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: - строежи от втора група, трета или по-висока категория а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага с валидна застраховка „професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Застраховката професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да бъде със застрахователно покритие за трета или по-висока категория строежи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката.
2. Участниците трябва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.
4. Участниците трябва да са сертифицирани за дейности свързани със строителство, ремонт или поддържане на пътища, улици или пътни съоръжения по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.


1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 2 обекта за строителство за последните 5 години (считано от датата за подаване на офертата), с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под еднакъв или сходен предмет се разбира изпълнение на изграждане на пътища и/или улици, СМР или СРР – реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на пътища, и/или улици, и/или пътни съоръжения от трета категория.
2. Участниците трябва да разполагат със следния екип за изпълнение на поръчката:
-Ръководител на обект – притежаващ висше образование, степен „магистър“, квалификация строителен инженер или еквивалентна, специалност „Транспортно строителство“ / ”Пътно строителство” или еквивалентна с професионален опит минимум 5 години.
-Двама технически ръководители - с придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит минимум 5 години;
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
3. Участниците следва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката:
- Асфалтова база – 1 бр.
- Асфалтополагаща машина – 2 бр.;
- Валяк пневматичен – 1 бр.;
- Валяк вибрационен –2 бр.;
- Пътна фреза –2 бр.;
- Автогудронатор – 1 бр.;
- Автогрейдер – 1 бр.;
- Багер– 1 бр.;
- Самосвали – 3 бр.;
-Акредитирана строителна лаборатория – 1 бр.
4. Участниците трябва да са сертифицирани за дейности свързани със строителство, ремонт или поддържане на пътища, улици или пътни съоръжения по стандарт EN ISO 9001:2008: Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен.
Изискването се доказва с информация в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от максималната прогнозна стойност на договора. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка.
Гаранциите може да се представят в една от следните форми:
Парична сума
Банкова гаранция
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя
Гаранциията може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Когато участникът избере да внесе гаранциите като парична сума, тя се внася по сметка: Титуляр: Община Ивайловград Банка: „ОББ“ АД, клон Ивайловград IBAN: BG41UBBS80023300136333, BIC: UBBSBGSF
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на Община Ивайловград

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва